Ebook Cơ sở lý thuyết truyền tin (Tập 2)

Trong quyển sách này, lần đầu tiên, một số vấn đề được cập nhật trong chương trình môn học, như vấn đề kỹ thuật nén số liệu, nén tín hiệu hình ảnh và tín hiệu tiếng nói; vấn đề giải thông của đường dây đôi; cụ thể hoá thuật toán mã Reed-Solomon; vấn đề điều chế OFMD, v.v... Đối tượng chính của quyển sách này là sinh viên đại học, cao đẳng của các trường kỹ thuật, thuộc chuyên ngành điện tử - viễn thông và công nghệ thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.