Ebook Đất nước Việt Nam qua các đời: Nghiên cứu địa lý học lịch sử Việt Nam - Phần 2

Ebook Đất nước Việt Nam qua các đời: Nghiên cứu địa lý học lịch sử Việt Nam: Phần 2 gồm có những nội dung: Cương vực nước ta ở đời Lý - nước Đại Việt; nước Đại Việt ở đời Trần và đời Hồ; những thay đổi về địa lý hành chính ở thời thuộc Minh; sự diên cách về địa lý hành chính qua các đời Lê Nguyễn; các tỉnh nước việt nam ở đời Nguyễn; sự mở mang lãnh thổ qua các đời Lý, Trần, Hồ, Lê; nhìn chung về lãnh thổ nước ta; phụ lục tìm các đèo Khâu Cấp và Nội Bàng trên đường dụng binh của Trần Hưng Đạo. Mời các bạn cùng tham khảo.