Ebook Tìm hiểu Bộ Luật lao động: Phần 2

Pháp luật lao động quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động và của người sử dụng lao động, các tiêu chuẩn lao động, các nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động, góp phần thúc đẩy sản xuất, vì vậy có vị trí quan trọng trong đời sống xã hội và trong hệ thống pháp luật của quốc gia. Cuốn sách sau đây nhằm phổ biến kiến thức đến người dân về luật lao động. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 ebook.