Ebook Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật: Phần 2

Phần 2 cuốn sách "Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật" trình bày nội dung chương III - Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật trong cải cách, hoàn thiện nhà nước và hệ thống pháp luật ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. Mời bạn đọc tham khảo.