Giáo trình Chế bản điện tử nâng cao - Lê Thị Thanh Hương (Chủ biên)

Giáo trình Chế bản điện tử nâng cao gồm 11 bài học có nội dung sau: Giới thiệu các tính năng chính của adobe indesign, tìm hiểu vùng làm việc, thiết lập một file tài liệu, làm việc với các khung, tạo và áp dụng màu sắc, stins (các sắc độ màu ) và gradient, nhập và chỉnh sửa văn bản...