Giáo trình Lập trình trực quan - Võ Trung Hùng

Sách gồm có 10 chương với những nội dung chính sau: Lập trình trực quan, lập trình trực quan với MS Access, bắt đầu lập trình với Visual Basic, viết mã chương trình, thiết kế giao diện, các chế độ hội thoại, thiết kế đồ họa, kết nối đến cơ sở dữ liệu, thiết kế hệ thống thực đơn, gỡ lỗi chương trình.