Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Phần 1 - Trần Đình Quế

Mục đích của tài liệu này là nhằm phục vụ sinh viên ngành công nghệ thông tin khi học môn Phân tích và Thiết kế Hệ thống Thông tin. Tài liệu cũng có thể dành cho giảng viên tham khảo khi giảng dạy các môn học liên quan và sinh viên các ngành học khác như Điện tử - Viễn thông có thể tham khảo hay tự học để thiết kế các hệ thông thông tin thông dụng. Nội dung tài liệu bao gồm 6 chương. Phần 1 giáo trình sẽ trình bày 4 chương đầu tiên, mời các bạn cùng tham khảo.