Khử nhiễu ảnh bảo toàn biên sườn bằng phương pháp hỗn hợp Curvelet và khuếch tán phi tuyến

Trong bài báo này, trình bày thuật toán khử nhiễu ảnh bằng phương pháp hỗn hợp Curvelet và khuếch tán phi tuyến. Đối với ảnh nói riêng và tín hiệu 1D, 2D, 3D, MD (nhiều chiều) nói chung, các điểm đột biến chứa đựng thông tin quan trọng cần bảo toàn.