Kỹ thuật kiểm thử hồi qui hiệu quả cho phát triển ứng dụng di động

Bài viết đề xuất một kỹ thuật kết hợp lựa chọn ca kiểm thử, xác định mức độ ưu tiên và tối thiểu hóa số lượng ca kiểm thử bao phủ được mã nguồn sửa đổi của chương trình. Kỹ thuật xác lập ưu tiên và giảm thiểu ca kiểm thử được đề xuất trong nghiên cứu này cùng với qui trình thực hiện kiểm thử hồi qui cho ứng dụng di động trong môi trường phát triển linh hoạt mang lại hiệu quả cao cho hoạt động kiểm thử hồi qui về mặt chi phí và thời gian.