Kỹ thuật tách tín hiệu đa người dùng cho hệ thống thông tin vô tuyến sử dụng khóa dịch mã tuần hoàn

Bài viết nghiên cứu một hệ thống thông tin vô tuyến đa người dùng sử dụng kỹ thuật khóa dịch mã tuần hoàn (Cyclic Code Shift Keying − CCSK) đã được đề xuất trước đây. Dựa trên tính chất cận trực giao của chuỗi trải CCSK sẽ được sử dụng cho mỗi người dùng, chúng tôi đề xuất một phương pháp tách tín hiệu đa người dùng kết hợp bộ lọc phối hợp và tách tín hiệu tuyến tính theo tiêu chuẩn sai số bình phương trung bình cực tiểu.