Mô hình huấn luyện mạng nơ ron dựa trên ảnh mô phỏng

Trong quá trình khai thác học sâu, người ta dần nhận thấy mối liên hệ mạnh mẽ giữa số lượng dữ liệu đầu vào và độ chính xác của giải thuật. Tuy nhiên trong thực tế, việc lấy dữ liệu cho một số đối tượng cần nhận dạng là phức tạp và rất mất thời gian. Bài viết trình bày việc xây dựng mô hình huấn luyện dựa trên ảnh nhân tạo thông qua việc sử dụng một phần của mạng Inception v3 đã huấn luyện.