Một cách tiếp cận sử dụng mô hình n-gram trong việc tự động phát hiện và sửa lỗi nhận dạng văn bản tiếng Việt

Bài viết trình bày những kết quả nghiên cứu trong việc nâng cao độ chính xác của nhận dạng văn bản tiếng Việt. Kết quả của nhận dạng văn bản từ hình ảnh thường không đạt được độ chính xác tuyệt đối, nhất là đối với các tài liệu có chất lượng hình ảnh đầu vào thấp.