Một kỹ thuật phân lớp ảnh viễn thám sử dụng tiếp cận lai

Bài viết này đề xuất một tiếp cận lai với sự kết hợp cả hai hướng tiếp cận để đưa ra một thuật toán phân loại ảnh viễn thám hiệu quả hơn. Thuật toán được thử nghiệm trên tập dữ liệu là các ảnh viễn thám thuộc tỉnh Hòa Bình.