Một phương pháp sinh luật mờ dựa trên cây quyết định và đại số gia tử xây dựng hệ luật mờ giải bài toán hồi quy

Bài viết này đề xuất một phương pháp sinh luật mờ dựa trên cây quyết định và đại số gia tử để xây dựng hệ luật mờ giải bài toán hồi quy. Thuật toán được thử nghiệm trên 9 bài toán mẫu và đối sánh với các phương pháp đã có PAES_KB và HA-MG-PAES-Kmax trên các mục tiêu độ chính xác và độ phức tạp của hệ luật. Kết quả đối sánh cho thấy thuật toán đề xuất cho kết quả tốt hơn.