Một số kỹ thuật phát hiện dị thường trên ảnh UAV ứng dụng trong công tác tìm kiếm cứu nạn

Bài viết trình bày việc chứng hiệu quả phát hiện dị thường trên các không gian màu khác nhau của ảnh UAV để phát hiện các tín hiệu cần tìm kiếm dựa vào toán tử RX và một số biến thể của RX. Cách tiếp cận đề xuất được kiểm chứng thực nghiệm trên các bộ dữ liệu mẫu cho kết quả khả quan.