Một số tấn công lên lược đồ chữ ký số GOST R 34.10-2012 dựa trên thuật toán rút gọn cơ sở lưới LLL

Bài viết trình bày hai tấn công khôi phục khóa ký dài hạn và khóa ký tức thời trong lược đồ chữ ký số GOST R 34.10-2012 dựa trên thuật toán rút gọn cơ sở lưới LLL.