Một thuật toán định tuyến xuyên lớp đảm bảo QOT trong mạng manet

Bài báo tập trung nghiên cứu các thuật toán định tuyến dưới điều kiện ràng buộc ảnh hưởng của các hiệu ứng vật lý xảy ra trên đường truyền. Từ đó, chúng tôi cải tiến thuật toán DSR sử dụng kỹ thuật định tuyến xuyên lớp kết hợp với agent tĩnh nhằm giảm xác suất nghẽn mạng, giảm thiểu số gói tin điều khiển. Các hiệu ứng vật lý được xem xét bao gồm nhiễu tích lũy trên đường truyền, suy hao công suất tín hiệu qua môi trường truyền dẫn.