Nghiên cứu thuật toán và mô phỏng hợp nhất quỹ đạo bay trên tiêu đồ

Trên cơ sở khảo sát hoạt động thu thập thông tin của trạm ra đa cảnh giới và quá trình thể hiện quỹ đạo của mục tiêu trên bảng tiêu đồ, đồng thời, với việc phân tích một số hạn chế của hệ đơn ra đa trinh sát. Bài viết đề xuất sử dụng một mạng đa ra đa trinh sát và thuật toán hợp nhất quỹ đạo bay của mục tiêu mà nó phát hiện được.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)