Nhận dạng tiếng nói bền vững sử dụng kỹ thuật thừa số hóa ma trận không âm kết hợp với kỹ thuật về độ không đảm bảo của các đặc trưng âm học

Trong hệ thống nhận dạng tiếng nói kỹ thuật thừa số hóa ma trận không âm có thể được sử dụng trong khâu tiền xử lý để loại bỏ nhiễu, nâng cao chất lượng tiếng nói cần nhận dạng và do đó có thể tăng chất lượng của hệ thống nhận dạng tiếng nói trong môi trường nhiễu. Tuy nhiên, tín hiệu sau khi nâng cao thường vẫn còn chứa một phần nhiễu.