Phân loại chữ số cho các camera nhận diện biển số giao thông tại Việt Nam

Bài viết trình bày một phương pháp giúp cải thiện độ chính xác trong việc nhận dạng các kí tự khó bằng cách xây dựng một bộ phân loại 2 lớp. Trong đó, bộ phân loại thứ nhất được áp dụng cho tất cả các loại ký tự, bộ phân loại thứ 2 có tác dụng phân loại lại các ký tự khó, nhằm sửa lại những lỗi phân loại của bộ phân loại thứ nhất.