Phân tích phẩm chất, dung lượng hệ thống điều chế không gian song công trên cùng băng tần

Bài viết này phân tích phẩm chất và dung lượng hệ thống đa đầu vào – đa đầu ra sử dụng kỹ thuật điều chế không gian và truyền dẫn song công trên cùng băng tần. Chúng tôi đã xác định biểu thức chính xác của xác suất dừng, xác suất lỗi ký hiệu và dung lượng trung bình của hệ thống khảo sát.