Phát hiện bất thường trên ảnh hàng không ứng dụng trong tìm kiếm cứu nạn

Bài viết đề xuất cách tiếp cận mới trong phát hiện bất thường trên ảnh hàng không dựa trên sự khác biệt về màu sắc. Thuật toán đề xuất được kiểm chứng thực nghiệm trên các bộ dữ liệu mẫu cho kết quả khả quan.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)