QCVN 06:2011/BGTVT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt

QCVN 06:2011/BGTVT về tín hiệu đường sắt quy định về phương thức báo hiệu và phương pháp sử dụng tín hiệu trên tuyến đường đơn thuộc mạng đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng có kết nối ray vào đường sắt quốc gia.