QCVN 100:2015/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị trung kế vô tuyến mặt đất (Tetra)

QCVN 100:2015/BTTTT quy định các yêu cầu tương thích điện từ đối với thiết bị trung kế vô tuyến mặt đất TETRA và thiết bị phụ trợ. Quy chuẩn này quy định các điều kiện đo, tiêu chí đánh giá chất lượng và tiêu chí chất lượng về tương thích điện từ đối với thiết bị trung kế vô tuyến TETRA và thiết bị phụ trợ kết hợp.