QCVN 117:2018/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động E-UTRA - Phần truy nhập vô tuyến

QCVN 117:2018/BTTTT được xây dựng trên cơ sở ETSI EN 301 908-13 V11.1.1 (2016-07) và ETSI EN 301 908-1 V11.1.1 (2016-07) của Viện Tiêu chuẩn viễn thông châu Âu (ETSI). QCVN 117:2018/BTTTT do Cục Viễn thông biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ thẩm định và trình duyệt, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Thông tư số 02../TT-BTTTT ngày 13 tháng 4 năm 2018.