QCVN 89:2015/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về IPV6 đối với thiết bị nút

QCVN 89:2015/BTTTT được xây dựng trên cơ sở tài liệu RFC 6434 của Nhóm đặc trách về kỹ thuật Internet (IETF). QCVN 89:2015/BTTTT do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ thẩm định và trình duyệt, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BTTTT ngày 21 tháng 7 năm 2015.