QCVN 96:2015/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị cự ly ngắn dải tần từ 9 kHz đến 40 GHz

QCVN 96/2015/BTTTT được xây dựng trên cơ sở ETSI ETSI EN 301 489-3 (2013 - 06) của Viện Tiêu chuẩn viễn thông châu Âu (ETSI). QCVN 96/2015/BTTTT do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ thẩm định và trình duyệt, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2015/TT- BTTTT ngày 05 tháng 11 năm 2015.