Random border over sampling: Thuật toán mới sinh thêm phần tử ngẫu nhiên trên đường biên trong dữ liệu mất cân bằng

Bài viết này tập trung nghiên cứu cải tiến thuật toán ROS, từ đó, đề xuất thuật toán mới Random Border-Over-Sampling (RBOS) bằng việc chọn các phần tử thiểu số có ý nghĩa quan trọng trên đường biên.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)