Rút gọn thuộc tính của bảng quyết định sử dụng miền dương mờ

Bài viết đề xuất hai phương pháp rút gọn thuộc tí nh sử dụng miền dương mờ dựa trên phân hoạch mờ và quan hệ tương tự mờ. Phân tích đánh giá từng phương pháp, kết luận phương pháp sử dụng quan hệ tương tự mờ có khả năng áp dụng thực tế.