Song song hóa thuật toán Lamport trong loại trừ tương hỗ phân tán

Bài viết trình bày giải pháp song song hóa thuật toán Lamport trong loại trừ tương hỗ phân tán. Kết quả giải pháp là xác
lập giá trị đồng hồ lô-gic dựa trên song song hóa thuật toán Lamport và xác định các tiến trình thực thi trong đảm bảo
tính nhất quán và gắn bó trong hệ phân tán.