Thiết kế kiến trúc phần cứng bộ tách tín hiệu FSD cho hệ thống MIMO - HRMS

Bài viết đề xuất một kiến trúc phần cứng nhằm làm giảm độ phức tạp của các máy thu hợp lý cực đại (ML: Maximum Likelihood) trong hệ thống điều chế không gian tốc độ cao (HRSM: High Rate Spatial Modulation). Dựa trên mô hình kết hợp thuật toán giải mã cầu và phân rã ma trận có sắp xếp (Sorted QR decomposition), chúng tôi xây dựng kiến trúc phần cứng cho hệ thống 4x4 ăng ten, điều chế 16QAM.