Thủy vân thuận nghịch dựa trên dự báo, sắp xếp phương sai và độ lệch tâm

Bài viết đề xuất một lược đồ thủy vân thuận nghịch dựa trên mở rộng hiệu và không sử dụng bản đồ định vị bằng cách sử dụng phương pháp sai số dự báo để nhúng dữ liệu vào ảnh số, đề xuất thuật toán sắp xếp dựa trên phương sai địa phương và độ lệch giữa tâm ngữ cảnh dự báo và tâm miền điểm ảnh.