Ứng dụng kỹ thuật truyền thông điệp trên giao thức mạng FLEET đặc trưng của QNX 4 trong kiểm tra kỹ thuật khối máy tính BM-1

Khối BM-1 là khối máy tính điều khiển máy КБ163П trong hệ thống điều khiển phóng tên lửa 3M-24Э trên tàu (КАСУ).Bài báo này trình bày một số ứng dụng kỹ thuật truyền thông điệp trên giao thức QNX FLEET trong kiểm tra tình trạng kỹ thuật của khối BM-1.