Ứng dụng sandbox phân tích mã độc trên môi trường phân tán

Nội dung của bài viết này trình bày hướng nghiên cứu và xây dựng hệ thống sandbox trên môi trường phân tán MapReduce nhằm tự động phân tích các hành vi của mã độc. Giải pháp đề xuất cho phép giảm thời gian phân tích và phát hiện chính xác mã độc.