• Bài giảng Nhập môn lập trình: Chương 2 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Chương 2 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Nhập môn lập trình - Chương 2: Giới thiệu ngôn ngữ C#" cung cấp các kiến thức giúp sinh viên có thể: Giới thiệu .Net FramWork, các khái niệm cơ bản về ngôn ngữ C#, cấu trúc của một chương trình và cách trình bày chương trình, giới thiệu công cụ lập trình và các chức năng liên quan, lệnh nhập/ xuất trong C#.

   86 p actvn 31/01/2020 43 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Chương 3 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Chương 3 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Nhập môn lập trình - Chương 3: Cấu trúc điều khiển" cung cấp cho người học các kiến thức về: Cấu trúc tuần tự, cấu trúc rẽ nhánh, bài tập viết chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   46 p actvn 31/01/2020 65 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Chương 5 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Chương 5 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Nhập môn lập trình - Chương 5: Mảng một chiều" giới thiệu các khái niệm về mảng một chiều, khai báo và gán giá trị ban đầu cho mảng, các thao tác trên mảng, cấu trúc lặp foreach, liệt kê các phần tử thỏa điều kiện cho trước,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   52 p actvn 31/01/2020 49 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Chương 4 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Chương 4 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Nhập môn lập trình - Chương 4: Phương thức (Method)" trình bày các nội dung: Cấu trúc chương trình, khái niệm, phương thức không trả về giá trị, phương thức có trả về kết quả, tầm vực của biến, phạm vi khối,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   48 p actvn 31/01/2020 50 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Giới thiệu học phần - Trần Minh Thái

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Giới thiệu học phần - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Nhập môn lập trình: Giới thiệu học phần" giới thiệu tới người đọc các thông tin cơ bản về học phần, nội dung chính của môn học, mục tiêu môn học, tài liệu cần thiết và các yêu cầu đánh giá sinh viên. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p actvn 31/01/2020 58 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Chương 1 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Chương 1 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Nhập môn lập trình - Chương 1: Tổng quan về lập trình" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về lập trình như: Lập trình là gì, các đặc điểm cần có của chương trình, các ngôn ngữ lập trình thông dụng, môi trường hỗ trợ lập trình,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   58 p actvn 31/01/2020 66 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Chương 6 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Chương 6 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Nhập môn lập trình - Chương 6: Kiểu dữ liệu có cấu trúc" trình bày các nội dung: Khái niệm, kiểu dữ liệu có cấu trúc, mảng cấu trúc, truy cập các thuộc tính cấu trúc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p actvn 31/01/2020 50 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng JAVA): Chương 1 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng JAVA): Chương 1 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 1: Tổng quan về Lập trình hướng đối tượng" trình bày các nội dung: Lịch sử các phương pháp lập trình, phương pháp lập trình hướng cấu trúc, vì sao hướng đối tượng, các đặc trưng cơ bản của lập trình hướng đối tượng, một số ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Mời các bạn cùng tham...

   40 p actvn 31/01/2020 15 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng JAVA): Chương 2 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng JAVA): Chương 2 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 2: Ngôn ngữ lập trình Java" giới thiệu tới người học lịch sử ngôn ngữ Java, giới thiệu các IDE cơ bản, cách biên dịch và chạy chương trình Java, các kiểu dữ liệu và cấu trúc dữ liệu cơ bản trong Java, phương thức trong Java,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   123 p actvn 31/01/2020 14 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng JAVA): Chương 3 (Phần 1) - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng JAVA): Chương 3 (Phần 1) - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 3: Lập trình hướng đối tượng với Java (phần 1)" cung cấp cho người học các kiến thức về 3 vấn đề khai báo lớp và đối tượng trong Java, hàm khởi tạo, các phạm vi trong Java cách sử dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   73 p actvn 31/01/2020 14 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng JAVA): Chương 3 (Phần 2) - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng JAVA): Chương 3 (Phần 2) - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 3: Lập trình hướng đối tượng với Java (phần 2)" cung cấp cho người học các kiến thức: Vấn đề tái sử dụng code, kế thừa trong Java, tính đa hình trong Java, cài đặt interface trong Java, lập trình tổng quát. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   118 p actvn 31/01/2020 13 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng JAVA): Chương 4 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng JAVA): Chương 4 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 4: Vào ra dữ liệu trong Java" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về vào ra dữ liệu trong Java, các lớp vào ra theo luồng ký tự, các lớp vào ra theo luồng byte, lớp File, vào ra đối tượng và áp dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   40 p actvn 31/01/2020 18 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số