• Bài giảng Lập trình an toàn: Chương 1 - Lương Ánh Hoàng

  Bài giảng Lập trình an toàn: Chương 1 - Lương Ánh Hoàng

  Bài giảng "Lập trình an toàn - Chương 1: Kiểm tra đầu vào" trình bày các nội dung: Các nguyên tắc kiểm tra, các hàm định dạng xâu, tràn bộ đệm, tràn số học, kiểm tra tên file và đường dẫn, giải mã URL, Cross - Site Scripting, SQL Injection. Hi vọng đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và...

   28 p actvn 21/03/2019 8 0

 • Bài giảng Lập trình an toàn: Chương 2 - Lương Ánh Hoàng

  Bài giảng Lập trình an toàn: Chương 2 - Lương Ánh Hoàng

  Bài giảng "Lập trình an toàn - Chương 2: Kiểm soát truy nhập" trình bày các nội dung: Cơ chế kiểm soát truy nhập trên Unix/Linux, cơ chế kiểm soát truy nhập trên Windows, hạ thấp quyền truy nhập của tiến trình, xóa file an toàn, hạn chế quyền truy nhập trên file, khóa file, tạo file tạm, hạn chế truy nhập hệ thống file. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p actvn 21/03/2019 7 0

 • Bài giảng Lập trình an toàn: Chương 3 - Lương Ánh Hoàng

  Bài giảng Lập trình an toàn: Chương 3 - Lương Ánh Hoàng

  Bài giảng "Lập trình an toàn - Chương 3: Kiểm soát xung đột Synchronization Technique" trình bày các nội dung: Khái niệm, đoạn găng (Critical Section), đèn hiệu (Semaphore), Mutex Event, SRW Lock. Hi vọng đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   9 p actvn 21/03/2019 6 0

 • Bài giảng Lập trình an toàn: Chương 4 - Lương Ánh Hoàng

  Bài giảng Lập trình an toàn: Chương 4 - Lương Ánh Hoàng

  Bài giảng "Lập trình an toàn - Chương 4: Mã hóa đối xứng" trình bày các nội dung: Biểu diễn khóa, chuyển đổi chuỗi hexa và khóa nhị phân, mã hóa và giải mã Base64, các phương pháp mã hóa đối xứng, mã hóa đối xứng với OpenSSL, mã hóa đối xứng với Microsoft Crypto API. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p actvn 21/03/2019 4 0

 • Bài giảng Lập trình an toàn: Chương 5 - Lương Ánh Hoàng

  Bài giảng Lập trình an toàn: Chương 5 - Lương Ánh Hoàng

  Bài giảng "Lập trình an toàn - Chương 5: Hàm băm và xác thực thông điệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Các loại hàm băm và MAC thông dụng, băm với OpenSSL, băm dữ liệu với CryptoAPI, xác thực thông điệp với HMAC, Salt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p actvn 21/03/2019 4 0

 • Bài giảng Lập trình an toàn: Chương 6 - Lương Ánh Hoàng

  Bài giảng Lập trình an toàn: Chương 6 - Lương Ánh Hoàng

  Bài giảng "Lập trình an toàn - Chương 6: Mã hóa công khai" cung cấp cho người học các kiến thức: Mã hóa với OpenSSL RSA, chữ ký số, biểu diễn khóa, kết nối SSL, hạ tầng khóa công khai. Hi vọng đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   17 p actvn 21/03/2019 6 0

 • Bài giảng Lập trình an toàn: Chương 7 - Lương Ánh Hoàng

  Bài giảng Lập trình an toàn: Chương 7 - Lương Ánh Hoàng

  Bài giảng "Lập trình an toàn - Chương 7: Anti-Tampering" trình bày các nội dung: Phát hiện thay đổi (Detecting modification), che giấu mã (Code hiding), sử dụng con trỏ hàm (Function Pointer), giấu xâu (String hiding), phát hiện debugger (Anti-Debugger) Self-modifying code, giải pháp tổng thể. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p actvn 21/03/2019 4 0

 • Bài giảng môn học Trình biên dịch - Chương 1: Giới thiệu về trình biên dịch

  Bài giảng môn học Trình biên dịch - Chương 1: Giới thiệu về trình biên dịch

  Bài giảng chương 1 trình bày những nội dung cơ bản như: Ngôn ngữ lập trình, trình biên dịch, các mối liên quan với trình biên dịch, nhóm các giai đoạn của trình biên dịch. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p actvn 21/03/2019 6 0

 • Bài giảng môn học Trình biên dịch - Chương 2: Trình biên dịch đơn giản

  Bài giảng môn học Trình biên dịch - Chương 2: Trình biên dịch đơn giản

  Bài giảng chương 2 trình bày những nội dung cơ bản như: Định nghĩa cú pháp, sự biên dịch trực tiếp cú pháp (syntax-directed translation), phân tích cú pháp, trình biên dịch cho biểu thức đơn giản, sự phân tích từ vựng, sự hình thành bảng danh biểu, máy trừu tượng kiểu chồng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p actvn 21/03/2019 7 0

 • Bài giảng môn học Trình biên dịch - Chương 3: Phân tích từ vựng

  Bài giảng môn học Trình biên dịch - Chương 3: Phân tích từ vựng

  Bài giảng chương 3 trình bày những nội dung cơ bản như: Vai trò cuả bộ phân tích từ vựng, các tính chất của token, chứa tạm chương trình nguồn, đặc tả token, nhận dạng token, sơ đồ dịch,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

   33 p actvn 21/03/2019 7 0

 • Bài giảng môn học Trình biên dịch - Chương 4: Phân tích cú pháp

  Bài giảng môn học Trình biên dịch - Chương 4: Phân tích cú pháp

  Bài giảng chương 4 trình bày những nội dung cơ bản như: Vai trò của bộ phân tích cú pháp, xây dựng văn phạm cho ngôn ngữ lập trình, phân tích cú pháp từ trên xuống, phân tích cú pháp từ dưới lên,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

   46 p actvn 21/03/2019 7 0

 • Bài giảng môn học Trình biên dịch - Chương 5: Trình biên dịch trực tiếp cú pháp

  Bài giảng môn học Trình biên dịch - Chương 5: Trình biên dịch trực tiếp cú pháp

  Bài giảng chương 5 trình bày những nội dung cơ bản như: Định nghĩa trực tiếp cú pháp, cấu trúc của cây phân tích, định nghĩa thuộc tính l, biên dịch từ trên xuống, đánh giá thuộc tính kế thừa từ dưới lên, đánh giá thuộc tính kế thừa từ dưới lên,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p actvn 21/03/2019 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số