• Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 2 - PGS.TS. Phạm Tiến Thường

  Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 2 - PGS.TS. Phạm Tiến Thường

  Bài giảng chương 2 cung cấp kiến thức cơ bản về lượng tử hóa. Nội dung chính trong chương này gồm có: Quá trình lượng tử hóa, lấy mẫu dư và định dạng nhiễu, bộ chuyển đổi D/A, bộ chuyển đổi A/D). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   37 p actvn 26/03/2017 4 0

 • Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 4 - PGS.TS. Phạm Tiến Thường

  Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 4 - PGS.TS. Phạm Tiến Thường

  Bài giảng Xử lý số tín hiệu - Chương 4: Bộ lọc đáp ứng xung hữu hạn và tính chập FIR. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Phương pháp xử lý khối, phương pháp xử lý mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   69 p actvn 26/03/2017 5 0

 • Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 1 - PGS.TS. Phạm Tiến Thường

  Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 1 - PGS.TS. Phạm Tiến Thường

  Chương 1: Lấy mẫu và khôi phục tín hiệu. Chương này cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, một số cơ bản liên quan đến các tín hiệu tương tự, định lý lấy mẫu, lấy mẫu các tín hiệu sine, phổ của các tín hiệu được lấy mẫu, khôi phục tín hiệu tương tự, các thành phần cơ bản của hệ thống DSP. Mời các bạn cùng tham khảo.

   62 p actvn 26/03/2017 4 0

 • Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 3 - PGS.TS. Phạm Tiến Thường

  Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 3 - PGS.TS. Phạm Tiến Thường

  Chương 3: Các hệ thống thời gian rời rạc. Nội dung trình bày trong chương này gồm: Quy tắc vào ra dữ liệu, tuyến tính và bất biến, đáp ứng xung, bộ lọc FIR và IIR, tính nhân quả và ổn định. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   40 p actvn 26/03/2017 2 0

 • Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 6 - PGS.TS. Phạm Tiến Thường

  Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 6 - PGS.TS. Phạm Tiến Thường

  Chương 6: Thiết kế bộ lọc số dựa vào hàm truyền. Chương này cung cấp cho người học các kiến thức: Các dạng mô tả tương đương của bộ lọc số, các hàm truyền, đáp ứng hình sine, thiết kế cực và zero, mạch lọc ngược, giải chập và tính ổn định. Mời các bạn cùng tham khảo.

   84 p actvn 26/03/2017 2 0

 • Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 5 - PGS.TS. Phạm Tiến Thường

  Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 5 - PGS.TS. Phạm Tiến Thường

  Chương 5 - Biến đổi Z. Nội dung chính trong chương cung cấp cho người học các kiến thức: Những tính chất cơ bản, miền hội tụ, nhân quả và sự ổn định, phổ tần số, biến đổi Z ngược. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   81 p actvn 26/03/2017 2 0

 • Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 7 - PGS.TS. Phạm Tiến Thường

  Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 7 - PGS.TS. Phạm Tiến Thường

  Bài giảng Xử lý số tín hiệu - Chương 7: Thực hiện mạch lọc số. Nội dung chính trong chương gồm: Dạng trực tiếp, dạng canonical, dạng Cascade, Cascade sang canonical, cài đặt phần cứng và các bộ đệm vòng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   54 p actvn 26/03/2017 1 0

 • Bài giảng Xử lý số tín hiệu DPS (Digital Signal Processing): Chương 2 - ThS. Đặng Ngọc Hạnh

  Bài giảng Xử lý số tín hiệu DPS (Digital Signal Processing): Chương 2 - ThS. Đặng Ngọc Hạnh

  Chương 2: Lượng tử hóa. Chương này cung cấp cho người học các kiến thức: Quá trình lượng tử hóa tín hiệu, sai số lượng tử, lấy mẫu dư và định dạng nhiễu, bộ chuyển đổi A/D, D/A và các phương pháp biểu diễn tín hiệu lượng tử,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p actvn 26/03/2017 2 0

 • Bài giảng Xử lý số tín hiệu DPS (Digital Signal Processing): Chương 1 - ThS. Đặng Ngọc Hạnh

  Bài giảng Xử lý số tín hiệu DPS (Digital Signal Processing): Chương 1 - ThS. Đặng Ngọc Hạnh

  Bài giảng Xử lý số tín hiệu DPS (Digital Signal Processing): Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức: Xử lý số tín hiệu, khái niệm, lấy mẫu, phổ của tín hiệu lấy mẫu, khôi phục tín hiệu lấy mẫu, định lý lấy mẫu, các bộ tiền lọc chống chồng phổ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p actvn 26/03/2017 2 0

 • Bài giảng Xử lý số tín hiệu DPS (Digital Signal Processing): Chương 3 - ThS. Đặng Ngọc Hạnh

  Bài giảng Xử lý số tín hiệu DPS (Digital Signal Processing): Chương 3 - ThS. Đặng Ngọc Hạnh

  Chương 3 - Hệ thống rời rạc thời gian. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Hệ thống rời rạc thời gian, quy tắc vào/ra, tính chất của hệ thống thời gian rời rạc, hệ thống tuyến tính và bất biến, đáp ứng xung, bộ lọc FIR và IIR. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p actvn 26/03/2017 0 0

 • Bài giảng Xử lý số tín hiệu DPS (Digital Signal Processing): Chương 4 - ThS. Đặng Ngọc Hạnh

  Bài giảng Xử lý số tín hiệu DPS (Digital Signal Processing): Chương 4 - ThS. Đặng Ngọc Hạnh

  Chương 4: Bộ lọc đáp ứng xung hữu hạn. Chương này gồm có 2 nội dung chính như sau: Phương pháp xử lý khối: dữ liệu vào được thu thập và xử lý theo từng khối; phương pháp xử lý mẫu: dữ liệu được xử lý từng mẫu ở từng thời điểm qua giải thuật DSP để cho các mẫu ở ngõ ra. Mời tham khảo.

   32 p actvn 26/03/2017 0 0

 • Bài giảng Hệ thống báo hiệu - Chương 1: Khái quát chung hệ thống báo hiệu

  Bài giảng Hệ thống báo hiệu - Chương 1: Khái quát chung hệ thống báo hiệu

  Bài giảng Hệ thống báo hiệu - Chương 1 "Khái quát chung hệ thống báo hiệu". Nội dung chương này giúp người học hiểu được: Báo hiệu là gì? Các tín hiệu báo hiệu cơ bản, phân loại báo hiệu, các nhóm chức năng của báo hiệu, yêu cầu đối với hệ thống báo hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p actvn 26/03/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số