• Bài giảng Toán rời rạc - Trần Vĩnh Đức

  Bài giảng Toán rời rạc - Trần Vĩnh Đức

  Bài giảng Toán rời rạc cung cấp cho người học những nội dung kiến thức như: Mệnh đề, tiên đề, và suy luận logic; phương pháp chứng minh; nguyên lý sắp thứ tự tốt; nguyên lý quy nạp; quy nạp mạnh; đồ thị và biểu diễn; một số đồ thị đặc biệt... Mời các bạn cùng tham khảo.

   807 p actvn 29/08/2021 19 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 4 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 4 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 4 Lập trình PL/SQL cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu trúc chương trình PL/SQL; Các kiểu dữ liệu cơ bản của PL/SQL; Các kiểu dữ liệu tham chiếu; Các loại mệnh đề; Cấu trúc điều khiển; Kiểu con trỏ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   47 p actvn 29/08/2021 20 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 2 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 2 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 2 Tổng quan Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu; Mô hình dữ liệu; Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng; Các hệ quản trị Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng; Ưu điểm của Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng; Chuyển đổi từ mô hình đối tượng sang...

   53 p actvn 29/08/2021 10 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 1 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 1 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 1 Tổng quan CSDL phân tán cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về Cơ sở dữ liệu phân tán; Kiến trúc cơ bản của Cơ sở dữ liệu phân tán, Các đặc điểm chính của hệ phân tán; Trong suốt phân tán; Lợi ích của Cơ sở dữ liệu phân tán; Phương pháp thiết kế Cơ sở dữ liệu phân tán;...

   91 p actvn 29/08/2021 19 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 6 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 6 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 6 Thiết kế đối tượng cung cấp cho người học những kiến thức như: Thiết kế đối tượng; Định nghĩa dữ liệu thành viên; Định nghĩa hàm thành viên; Bài tập thực hành. Mời các bạn cùng tham khảo!

   15 p actvn 29/08/2021 12 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 3 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 3 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 3 Cơ bản về Oracle cung cấp cho người học những kiến thức như: Các kiểu dữ liệu trong Oracle; Các hàm thông dụng; Thiết kế, xoá, sửa bảng; Bài tập thực hành. Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p actvn 29/08/2021 13 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 5 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 5 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 5 Procedure, Function cung cấp cho người học những kiến thức như: Procedure; Function; Bài tập thực hành. Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p actvn 29/08/2021 14 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 7 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 7 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 7 Truy vấn trong Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng cung cấp cho người học những kiến thức như: Trích lọc; Thống kê; Cập nhật; Bài tập thực hành. Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p actvn 29/08/2021 14 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 4 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 4 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 4 Lập trình PL/SQL cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu trúc chương trình PL/SQL; Các kiểu dữ liệu cơ bản của PL/SQL; Các kiểu dữ liệu phức tạp; Các loại mệnh đề; Cấu trúc điều khiển; Kiểu con trỏ.

   47 p actvn 29/08/2021 14 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 1 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 1 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 1 Tổng quan về Oracle cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về Oracle; Các ấn phẩm; Cài đặt. Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p actvn 29/08/2021 15 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 2 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 2 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 2 Cơ bản về Oracle cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ bản; Cấu trúc cơ sở dữ liệu; Không gian dữ liệu và bảng dữ liệu; Các kiểu dữ liệu; Quyền người dùng (Privileges & Roles); Import/Export dữ liệu.

   20 p actvn 29/08/2021 14 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 5 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 5 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 5 Procedure, Trigger, Function cung cấp cho người học những kiến thức như: Procedure; Function; Trigger; Bài tập thực hành. Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p actvn 29/08/2021 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số