• Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng JAVA): Chương 1 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng JAVA): Chương 1 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 1: Tổng quan về Lập trình hướng đối tượng" trình bày các nội dung: Lịch sử các phương pháp lập trình, phương pháp lập trình hướng cấu trúc, vì sao hướng đối tượng, các đặc trưng cơ bản của lập trình hướng đối tượng, một số ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Mời các bạn cùng tham...

   40 p actvn 31/01/2020 15 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng JAVA): Chương 2 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng JAVA): Chương 2 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 2: Ngôn ngữ lập trình Java" giới thiệu tới người học lịch sử ngôn ngữ Java, giới thiệu các IDE cơ bản, cách biên dịch và chạy chương trình Java, các kiểu dữ liệu và cấu trúc dữ liệu cơ bản trong Java, phương thức trong Java,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   123 p actvn 31/01/2020 14 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng JAVA): Chương 3 (Phần 1) - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng JAVA): Chương 3 (Phần 1) - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 3: Lập trình hướng đối tượng với Java (phần 1)" cung cấp cho người học các kiến thức về 3 vấn đề khai báo lớp và đối tượng trong Java, hàm khởi tạo, các phạm vi trong Java cách sử dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   73 p actvn 31/01/2020 14 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng JAVA): Chương 3 (Phần 2) - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng JAVA): Chương 3 (Phần 2) - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 3: Lập trình hướng đối tượng với Java (phần 2)" cung cấp cho người học các kiến thức: Vấn đề tái sử dụng code, kế thừa trong Java, tính đa hình trong Java, cài đặt interface trong Java, lập trình tổng quát. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   118 p actvn 31/01/2020 13 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng JAVA): Chương 4 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng JAVA): Chương 4 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 4: Vào ra dữ liệu trong Java" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về vào ra dữ liệu trong Java, các lớp vào ra theo luồng ký tự, các lớp vào ra theo luồng byte, lớp File, vào ra đối tượng và áp dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   40 p actvn 31/01/2020 18 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng JAVA): Chương 5 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng JAVA): Chương 5 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 5: Lập trình giao diện với Java" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về lập trình giao diện, nguyên lý xử lý sự kiện trong Java, các thành phần giao diện cơ bản trong AWT, tổ chức giao diện với Layout Manager, lập trình Applet, lập trình ứng dụng với SWING. Mời các bạn cùng tham khảo.

   97 p actvn 31/01/2020 11 1

 • Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Chuyển giao tri thức cho máy tính - TS. Đào Anh Nam

  Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Chuyển giao tri thức cho máy tính - TS. Đào Anh Nam

  Bài giảng "Trí tuệ nhân tạo: Chuyển giao tri thức cho máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Mở đầu, thông tin, dữ liệu và tri thức, làm quen với cách giải quyết vấn đề bằng cách chuyển giao tri thức cho máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p actvn 31/01/2020 7 0

 • Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Thuật toán - Thuật giải - TS. Đào Anh Nam

  Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Thuật toán - Thuật giải - TS. Đào Anh Nam

  Bài giảng "Trí tuệ nhân tạo: Thuật toán - Thuật giải" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm thuật toán, thuật giải, thuật giải Heuristic, tác tử, giải quyết bài toán bằng cách tìm kiếm, các phương pháp tìm kiếm thiếu thông tin, các phương pháp tìm kiếm heuristic. Mời các bạn cùng tham khảo.

   146 p actvn 31/01/2020 9 0

 • Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Giới thiệu trí tuệ nhân tạo - TS. Đào Anh Nam

  Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Giới thiệu trí tuệ nhân tạo - TS. Đào Anh Nam

  Bài giảng "Trí tuệ nhân tạo: Giới thiệu trí tuệ nhân tạo" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa trí tuệ nhân tạo, các nền tảng của trí tuệ nhân tạo, lịch sử tóm tắt của trí tuệ nhân tạo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   64 p actvn 31/01/2020 6 0

 • Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Các phương pháp biểu diễn tri thức trên máy tính - TS. Đào Anh Nam

  Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Các phương pháp biểu diễn tri thức trên máy tính - TS. Đào Anh Nam

  Bài giảng "Trí tuệ nhân tạo: Các phương pháp biểu diễn tri thức trên máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Logic mệnh đề, logic vị từ, một số thuật giải liên quan đến logic mệnh đề, biểu diễn tri thức sử dụng luật dẫn xuất, biễu diễn tri thức sử dụng mạng ngữ nghĩa,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   86 p actvn 31/01/2020 7 0

 • Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Mở đầu về máy học - TS. Đào Anh Nam

  Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Mở đầu về máy học - TS. Đào Anh Nam

  Bài giảng "Trí tuệ nhân tạo: Mở đầu về máy học" cung cấp cho người học các kiến thức: Thế nào là máy học, học bằng cách xây dựng cây định danh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   29 p actvn 31/01/2020 7 0

 • Bài giảng Lập trình C: Giới thiệu học phần - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình C: Giới thiệu học phần - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Lập trình C: Giới thiệu học phần" cung cấp cho người học các thông tin cơ bản về môn học, mục đích học tập, nội dung chính của môn học và những yêu cầu đối với sinh viên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p actvn 31/01/2020 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số