• Bài giảng An ninh mạng – Chương 1: Giới thiệu (TS Nguyễn Đại Thọ)

  Bài giảng An ninh mạng – Chương 1: Giới thiệu (TS Nguyễn Đại Thọ)

  "Bài giảng An ninh mạng – Chương 1: Giới thiệu" được biên soạn bởi TS Nguyễn Đại Thọ cung cấp đến các bạn với những kiến thức nhu cầu đảm bảo an ninh thông tin có những biến đổi lớn; đảm bảo an ninh thông tin; dịch vụ an ninh; hành động tấn công; kiến trúc an ninh OSI; các dịch vụ an ninh; các dịch vụ an ninh X.800; các hành động tấn công; mô...

   18 p actvn 30/12/2020 14 0

 • Bài giảng An ninh mạng – Chương 6: An toàn thư điện tử (TS Nguyễn Đại Thọ)

  Bài giảng An ninh mạng – Chương 6: An toàn thư điện tử (TS Nguyễn Đại Thọ)

  Bài giảng An ninh mạng – Chương 6: An toàn thư điện tử (TS Nguyễn Đại Thọ) được thông tin đến các bạn với những kiến thức về bảo mật của PGP; xác thực và bảo mật của PGP; nén của PGP; tương thích thư điện tử của PGP; phân và ghép của PGP; sơ đồ xử lý PGP; khóa công khai/khóa riêng PGP...

   27 p actvn 30/12/2020 11 0

 • Bài giảng An ninh mạng – Chương 5: Các ứng dụng xác thực (TS Nguyễn Đại Thọ)

  Bài giảng An ninh mạng – Chương 5: Các ứng dụng xác thực (TS Nguyễn Đại Thọ)

  "Bài giảng An ninh mạng – Chương 5: Các ứng dụng xác thực (TS Nguyễn Đại Thọ)" với các nội dung một hội thoại xác thực đơn giản; mô hình tổng quan Kerberos; phân hệ Kerberos; dịch vụ xác thực X.509; phân cấp X.509; thu hồi chứng thực; các thủ tục xác thực.

   16 p actvn 30/12/2020 11 0

 • Bài giảng An ninh mạng - Chương 8: An toàn Web (TS Nguyễn Đại Thọ)

  Bài giảng An ninh mạng - Chương 8: An toàn Web (TS Nguyễn Đại Thọ)

  Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng "An ninh mạng - Chương 8: An toàn Web" để nắm chi tiết nội dung các kiến thức về mô hình phân tầng SSL; giao thức bản ghi SSL; khuôn dạng bản ghi SSL; giao thức đổi đặc tả mã hóa SSL; giao thức báo động SSL.

   13 p actvn 30/12/2020 12 0

 • Bài giảng Lập trình hướng sự kiện: Bài 1 - ThS. Phan Thanh Toàn

  Bài giảng Lập trình hướng sự kiện: Bài 1 - ThS. Phan Thanh Toàn

  "Bài giảng Lập trình hướng sự kiện - Bài 1: Tổng quan về Net Framework và ngôn ngữ lập trình C#" được biên soạn nhằm cung cấp đến người học các kiến thức về đặc trưng cơ bản của Net FrameWork; kiểu dữ liệu như mảng, xâu kí tự, kiểu liệt kê; cấu trúc lập trình cơ bản của C# để giải quyết một số bài toán đơn giản; cú pháp các lệnh cơ...

   49 p actvn 30/12/2020 11 0

 • Bài giảng Lập trình hướng sự kiện: Bài 2 - ThS. Phan Thanh Toàn

  Bài giảng Lập trình hướng sự kiện: Bài 2 - ThS. Phan Thanh Toàn

  "Bài giảng Lập trình hướng sự kiện - Bài 2: Lập trình hướng đối tượng với C#" với các nội dung các tính chất cơ bản của lập trình hướng đối tượng; khái niệm cơ bản như lớp, đối tượng, thuộc tính, phương thức; ngôn ngữ C# vào triển khai, xây dựng lớp và tạo lập đối tượng; các khái niệm cơ bản như trừu tượng, đa hình, kế thừa.

   45 p actvn 30/12/2020 9 0

 • Bài giảng Lập trình hướng sự kiện: Bài 3 - ThS. Phan Thanh Toàn

  Bài giảng Lập trình hướng sự kiện: Bài 3 - ThS. Phan Thanh Toàn

  "Bài giảng Lập trình hướng sự kiện - Bài 3: Giao diện và tập hợp" được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức cho người học bao gồm phân biệt được namespace và interface; liệt kê được các tính chất cơ bản của collection; vận dụng ngôn ngữ C# vào triển khai namespace và interface; sử dụng được các lớp đối tượng cơ bản trong thư viện collection...

   33 p actvn 30/12/2020 10 0

 • Bài giảng Lập trình hướng sự kiện: Bài 4 - ThS. Phan Thanh Toàn

  Bài giảng Lập trình hướng sự kiện: Bài 4 - ThS. Phan Thanh Toàn

  "Bài giảng Lập trình hướng sự kiện - Bài 4: Cơ chế Delegate và Threading" giúp người học phân biệt được delegate và event; các ứng dụng đơn tiến trình và đa tiến trình; khái niệm đồng bộ trong ứng dụng; ngôn ngữ C# vào triển khai các ứng dụng đồng bộ và đa tiến trình.

   30 p actvn 30/12/2020 9 0

 • Bài giảng Lập trình hướng sự kiện: Bài 5 - ThS. Phan Thanh Toàn

  Bài giảng Lập trình hướng sự kiện: Bài 5 - ThS. Phan Thanh Toàn

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Lập trình hướng sự kiện - Bài 5: Xử lí nhập xuất trong C#" để nắm chi tiết các nội dung về phân biệt các loại tệp; các lớp cơ bản xử lí tệp tin và thư mục; các thao tác cơ bản xử lí tệp tin và thư mục; ngôn ngữ C# vào triển khai các ứng trên hệ thống tệp.

   42 p actvn 30/12/2020 8 0

 • Bài giảng Lập trình hướng sự kiện: Bài 6 - ThS. Phan Thanh Toàn

  Bài giảng Lập trình hướng sự kiện: Bài 6 - ThS. Phan Thanh Toàn

  "Bài giảng Lập trình hướng sự kiện - Bài 6: Lập trình ứng dụng Window form với C#" với mục tiêu giúp sinh viên phân biệt được khái niệm sự kiện, lập trình hướng sự kiện; các thuộc tính và phương thức cơ bản của đối tượng Windown form; các sự kiện cơ bản của đối tượng form; đối tượng cơ bản thường sử dụng để xây dựng ứng dụng...

   46 p actvn 30/12/2020 6 0

 • Bài giảng Lập trình hướng sự kiện: Bài 7 - ThS. Phan Thanh Toàn

  Bài giảng Lập trình hướng sự kiện: Bài 7 - ThS. Phan Thanh Toàn

  "Bài giảng Lập trình hướng sự kiện - Bài 7: Lập trình cơ sở dữ liệu với ADO.NET" trình bày tổng quan về ADO.NET; các thành phần cơ bản của ADO.NET; lập trình cơ sở dữ liệu với ADO.NET trong C#. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

   41 p actvn 30/12/2020 9 0

 • Bài giảng Lập trình hướng sự kiện: Bài 8 - ThS. Phan Thanh Toàn

  Bài giảng Lập trình hướng sự kiện: Bài 8 - ThS. Phan Thanh Toàn

  "Bài giảng Lập trình hướng sự kiện - Bài 8: Tạo Report với Crystal Report" với các nội dung liệt kê được các thành phần cơ bản của mẫu biểu trong Crystal Report; vận dụng được công cụ Crystal report vào thiết kế một số mẫu biểu cho các ứng dụng thực tiễn; liệt kê được các bước để tích hợp mẫu biểu vào ứng dụng window form trong môi trường...

   63 p actvn 30/12/2020 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số