• Bài giảng Lập trình C: Chương 1 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình C: Chương 1 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Lập trình C - Chương 1: Tổng quan về lập trình" cung cấp các kiến thức giúp người học hiểu được quá trình tổng quát để viết một chương trình trên máy tính, nắm được khái niệm cơ bản về tổ chức dữ liệu và giải thuật, biết được các phương pháp để mô tả giải thuật, đọc hiểu các giải thuật cơ bản, có thể sử dụng công...

   58 p actvn 31/01/2020 6 0

 • Bài giảng Lập trình C: Chương 2 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình C: Chương 2 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Lập trình C - Chương 2: Giới thiệu ngôn ngữ C" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C, sử dụng công cụ hỗ trợ lập trình, cấu trúc và cách thực thi chương trình, các khái niệm, ký hiệu, quy tắc trong C, kiểu dữ liệu cơ sở, các toán tử, các hàm thư viện C cơ bản.

   99 p actvn 31/01/2020 5 0

 • Bài giảng Lập trình C: Chương 3 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình C: Chương 3 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Lập trình C - Chương 3: Cấu trúc điều khiển trong C" cung cấp cho người học các kiến thức: Các loại cấu trúc điều khiển, cấu trúc tuần tự, cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc if…else lồng nhau, cấu trúc lựa chọn, cấu trúc lặp,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   54 p actvn 31/01/2020 7 0

 • Bài giảng Lập trình C: Chương 4 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình C: Chương 4 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Lập trình C - Chương 4: Lập trình hàm" cung cấp cho các kiến thức giúp người học có thể trình bày kỹ thuật lập trình bằng phương pháp thủ tục hàm, cách thức phân tích bài toán thành các hàm con, giới thiệu về hàm đệ quy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   63 p actvn 31/01/2020 6 0

 • Bài giảng Lập trình C: Chương 5 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình C: Chương 5 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Lập trình C - Chương 5: Mảng một chiều" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểu dữ liệu mảng một chiều, các thao tác nhập/ xuất mảng, kỹ thuật tìm kiếm, liệt kê giá trị trong mảng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   50 p actvn 31/01/2020 7 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Bài giảng 4 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Bài giảng 4 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ thống - Bài giảng 4: Thiết kế tổng thể hệ thống" cung cấp cho người học các kiến thức: Xác định mục tiêu tổng thể, các kịch bản chính, hình dung tổng quan về hệ thống, các vấn đề chính, đề xuất các giải pháp, kiểm tra thiết kế tổng thể. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p actvn 31/01/2020 10 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Bài giảng 5 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Bài giảng 5 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ thống - Bài giảng 5: Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình thực thể - liên kết, mô hình quan hệ, thiết kế CSDL logic, thiết kế CSDL vật lý, một số bài tập hệ thống ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   87 p actvn 31/01/2020 9 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Bài giảng 6 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Bài giảng 6 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ thống - Bài giảng 6: Thiết kế giao diện giữa người và máy" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan, thiết kế các mẫu thu thập thông tin, thiết kế các tài liệu ra, các báo cáo, các giao diện khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p actvn 31/01/2020 9 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Bài giảng 7 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Bài giảng 7 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ thống - Bài giảng 7: Thiết kế chương trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Có cấu trúc hay không cấu trúc, thiết kế cấu trúc, lập lược đồ chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p actvn 31/01/2020 10 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Bài giảng 1 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Bài giảng 1 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ thống - Bài giảng 1: Đại cương về các hệ thống thông tin quản lý" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về hệ thống, hệ thống quản lý, hệ thống thông tin; vai trò, nhiệm vụ của hệ thống thông tin; các thành phần của hệ thống thông tin;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   78 p actvn 31/01/2020 9 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Bài giảng 2 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Bài giảng 2 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ thống - Bài giảng 2: Khảo sát hiện trạng và thiết lập dự án" cung cấp cho người học các kiến thức: Tìm hiểu và đánh giá hiện trạng, xác định phạm vi và mục tiêu của dự án, phác họa các giải pháp và cân nhắc tính khả thi, lập dự trù và kế hoạch triển khai dự án. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p actvn 31/01/2020 11 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Bài giảng 3 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Bài giảng 3 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ thống - Bài giảng 3: Phân tích chức năng của hệ thống" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình phân rã chức năng, mô hình khung cảnh, phân tích trạng thái, mô hình dòng dữ liệu, một số bài tập hệ thống ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   60 p actvn 31/01/2020 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số