• Bài giảng Phát triển, vận hành, bảo trì phần mềm: Chương 6&7 - ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc

  Bài giảng Phát triển, vận hành, bảo trì phần mềm: Chương 6&7 - ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc

  Bài giảng "Phát triển, vận hành, bảo trì phần mềm - Chương 6 & 7: Vấn đề quản lý và tổ chức quản lý cấu hình & kiểm soát thay đổi" cung cấp cho người học các kiến thức: Vấn đề quản lý và tổ chức, quản lý cấu hình, kiểm soát thay đổi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   71 p actvn 31/08/2020 16 1

 • Bài giảng Phát triển, vận hành, bảo trì phần mềm: Chương 8 - ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc

  Bài giảng Phát triển, vận hành, bảo trì phần mềm: Chương 8 - ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc

  Bài giảng "Phát triển, vận hành, bảo trì phần mềm - Chương 8: Các công cụ bảo trì" cung cấp cho người học các kiến thức: Công cụ bảo trì, công cụ hỗ trợ kiểm thử, công cụ hỗ trợ quản lý cấu hình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   18 p actvn 31/08/2020 15 1

 • Bài giảng Đặc tả hình thức: Chương 0 - PGS.TS. Vũ Thanh Nguyên

  Bài giảng Đặc tả hình thức: Chương 0 - PGS.TS. Vũ Thanh Nguyên

  Bài giảng Đặc tả hình thức chương 0 giới thiệu cho người học những thông tin cơ bản về môn học, nội dung chính của môn học, phương pháp đánh giá môn học. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu tham khảo trước khi bước vào môn học này.

   18 p actvn 31/08/2020 17 2

 • Bài giảng Đặc tả hình thức: Chương 1 - PGS.TS. Vũ Thanh Nguyên

  Bài giảng Đặc tả hình thức: Chương 1 - PGS.TS. Vũ Thanh Nguyên

  Bài giảng "Đặc tả hình thức - Chương 1: Tổng quan" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc tả hình thức và quy trình CNPM, vai trò đặc tả hình thức trong quá trình phát triển phần mềm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   41 p actvn 31/08/2020 13 1

 • Bài giảng Đặc tả hình thức: Chương 2 - PGS.TS. Vũ Thanh Nguyên

  Bài giảng Đặc tả hình thức: Chương 2 - PGS.TS. Vũ Thanh Nguyên

  Bài giảng "Đặc tả hình thức - Chương 2: Cơ sở toán học trong đặc tả hình thức" cung cấp cho người học các kiến thức: Lý thuyết tập hợp, phép toán vị từ, lượng từ, luật suy diễn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   89 p actvn 31/08/2020 14 1

 • Bài giảng Đặc tả hình thức: Chương 3 - PGS.TS. Vũ Thanh Nguyên

  Bài giảng Đặc tả hình thức: Chương 3 - PGS.TS. Vũ Thanh Nguyên

  Bài giảng "Đặc tả hình thức - Chương 3: Mô hình hóa dữ liệu kiểu tập hợp" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểu dữ liệu trong VDM, mô hình hóa dữ liệu, kiểu tập hợp, đặc tả operation,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   23 p actvn 31/08/2020 15 1

 • Bài giảng Đặc tả hình thức: Chương 4 - PGS.TS. Vũ Thanh Nguyên

  Bài giảng Đặc tả hình thức: Chương 4 - PGS.TS. Vũ Thanh Nguyên

  Bài giảng "Đặc tả hình thức - Chương 4: Số và kiểu mảng" cung cấp cho người học các kiến thức: Số và mảng là khái niệm quan trọng của Đặc tả hình thức, ngôn ngữ Z mô tả các dạng số - Đặc biệt là số tự nhiên dùng tương ứng với mảng.

   36 p actvn 31/08/2020 16 1

 • Bài giảng Đặc tả hình thức: Chương 5 - PGS.TS. Vũ Thanh Nguyên

  Bài giảng Đặc tả hình thức: Chương 5 - PGS.TS. Vũ Thanh Nguyên

  Bài giảng "Đặc tả hình thức - Chương 5: Đặc tả hàm" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về hàm, đặc tả hàm không tường minh, đặc tả hàm tường minh, đặc tả đệ quy và sử dụng hàm phụ, một số cấu trúc điều khiển. Mời các bạn cùng tham khảo.

   51 p actvn 31/08/2020 15 1

 • Bài giảng Đặc tả hình thức: Chương 6 - PGS.TS. Vũ Thanh Nguyên

  Bài giảng Đặc tả hình thức: Chương 6 - PGS.TS. Vũ Thanh Nguyên

  Bài giảng "Đặc tả hình thức - Chương 6: Kiểu đối tượng phức" bao gồm các nội dung: Định nghĩa kiểu đối tượng phức, khởi tạo đối tượng phức, ràng buộc trên kiểu dữ liệu, cập nhật đối tượng phức. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p actvn 31/08/2020 15 1

 • Bài giảng Đặc tả hình thức: Chương 7 - PGS.TS. Vũ Thanh Nguyên

  Bài giảng Đặc tả hình thức: Chương 7 - PGS.TS. Vũ Thanh Nguyên

  Bài giảng "Đặc tả hình thức - Chương 7: Kiểu ánh xạ" cung cấp cho người học các kiến thức: Ánh xạ, các hàm và thao tác trên ánh xạ, đặc tả sử dụng ánh xạ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   23 p actvn 31/08/2020 15 1

 • Bài giảng Đặc tả hình thức: Chương 8 - PGS.TS. Vũ Thanh Nguyên

  Bài giảng Đặc tả hình thức: Chương 8 - PGS.TS. Vũ Thanh Nguyên

  Bài giảng "Đặc tả hình thức - Chương 8: Ngôn ngữ đặc tả Z" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, các thành phần của ngôn ngữ, giản đồ, các phép toán trên giản đồ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   47 p actvn 31/08/2020 15 1

 • Bài giảng môn học Cơ sở dữ liệu - Chương 1: Tổng quan về cơ sở dữ liệu

  Bài giảng môn học Cơ sở dữ liệu - Chương 1: Tổng quan về cơ sở dữ liệu

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 1 - Tổng quan về cơ sở dữ liệu được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về hệ thống xử lý tập tin; các đặc điểm của CSDL; người sử dụng CSDL; các ưu điểm của CSDL; mô hình dữ liệu, lược đồ và thể hiện; kiến trúc của hệ CSDL; ngôn ngữ HQT CSDL. Mời các bạn tham khảo

   27 p actvn 31/08/2020 13 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số