• Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 1 - ThS. Phạm Thi Vương

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 1 - ThS. Phạm Thi Vương

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 1 do ThS. Phạm Thi Vương biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Một số khái niệm cơ bản, các phương pháp xây dựng phần mềm, công cụ và môi trường phát triển phần mềm.

   46 p actvn 31/05/2019 12 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 2 - ThS. Phạm Thi Vương

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 2 - ThS. Phạm Thi Vương

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Khảo sát hiện trạng, xác định yêu cầu, phân tích và mô hình hóa yêu cầu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   84 p actvn 31/05/2019 11 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 3 - ThS. Phạm Thi Vương

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 3 - ThS. Phạm Thi Vương

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 3 trình bày về "Thiết kế Phần mềm". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Tổng quan về thiết kế phần mềm, kiến trúc phần mềm, thiết kế dữ liệu, thiết kế xử lý, thiết kế giao diện.

   149 p actvn 31/05/2019 11 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 4 - ThS. Phạm Thi Vương

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 4 - ThS. Phạm Thi Vương

  Chương 4 giúp người học hiểu về "Cài đặt Phần mềm". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Phương pháp lập trình hướng chức năng, phương pháp lập trình hướng cấu trúc, phương pháp lập trình hướng đối tượng, kiến trúc mô hình 1 lớp, 2 lớp, 3 lớp, một số công cụ, môi trường phát triển phần mềm.

   30 p actvn 31/05/2019 10 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 5 - ThS. Phạm Thi Vương

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 5 - ThS. Phạm Thi Vương

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Kiểm thử phần mềm là gì, tại sao kiểm thử phần mềm lại cần thiết, quy trình kiểm thử phần mềm, các phương pháp kiểm thử phần mềm, công cụ hỗ trợ test,...

   115 p actvn 31/05/2019 5 0

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 1

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 1

  Chương 1 "Đại cương về hệ thống và phân tích thiết kế hệ thống" sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Hệ thống kinh doanh dịch vụ, vai trò và nhiệm vụ của hệ thông tin, hệ thống thông tin tự động hoá, vòng đời phát triển các hệ thống, tương tác giữa các giai đoạn của vòng đời,...

   34 p actvn 31/05/2019 5 0

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 2

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 2

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Nhận biết dự án với giá trị thương mại, dự án được bắt đầu như thế nào, các bước mở đầu để chấp nhận dự án, phân tích tính khả thi,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   15 p actvn 31/05/2019 4 0

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 3.1

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 3.1

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 3.1 cung cấp cho người học các kiến thức: Quá trình phân tích, các bước của giai đoạn phân tích, nhiệm vụ của giai đoạn phân tích, quá trình tập hợp thông tin,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p actvn 31/05/2019 7 0

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 3.2

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 3.2

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 3.2 được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Ý tưởng then chốt, các nhiệm vụ phân tích, các kỹ thuật tập hợp thông tin, nguyên tắc khi phỏng vấn, các bước lập bảng câu hỏi,...

   19 p actvn 31/05/2019 8 0

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 3.3

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 3.3

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 3.3 cung cấp cho người học các kiến thức: Biểu đồ luồng dữ liệu, mô hình luồng dữ liệu, định nghĩa then chốt, các luồng dữ liệu lựa chọn, tạo các biểu đồ luồng dữ liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   35 p actvn 31/05/2019 9 0

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 3.4

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 3.4

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 3.4 trình bày về "Mô hình dữ liệu". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Sơ đồ thực thể liên kết là gì, sử dụng ERD để chỉ ra các quy tắc thương mại, thuộc tính khoá, chỉ số trong tập hợp, từ điển dữ liệu và siêu dữ liệu,..

   34 p actvn 31/05/2019 8 0

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 4.1

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 4.1

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 4.1 giúp người học hiểu về "Thiết kế giao diện người sử dụng". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Các thành phần thiết kế giao diện người dùng, thiết kế định hướng, các kiểu của điều khiển định hướng, một menu truyền thống trong UNIX, kiểu của các thông điệp, nhận dữ liệu từ nguồn,...

   30 p actvn 31/05/2019 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số