• Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 2 - TS. Vũ Văn Sơn

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 2 - TS. Vũ Văn Sơn

  Chương 2 của bài giảng Xử lý tín hiệu số tập trung trình bày về biến đổi Z và ứng dụng vào hệ thống LTI rời rạc. Chương này gồm có 5 bài học với các nội dung như: Biến đổi Z, các tính chất biến đổi Z, biến đổi Z ngược, hàm truyền đạt của hệ LTI rời rạc, giải PTSP dùng biến đổi Z 1 phía.

   45 p actvn 31/08/2017 0 0

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 3 - TS. Vũ Văn Sơn

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 3 - TS. Vũ Văn Sơn

  Chương 3 cung cấp cho người học những nội dung về biểu diễn tín hiệu và hệ thống trong miền tần số liên tục. Chương này giúp người học nắm bắt các kiến thức về biến đổi Fourier, các tính chất biến đổi Fourier, quan hệ giữa biến đổi Z và F, biểu diễn hệ thống trong miền tần số, lấy mẫu và khôi phục tín hiệu. Mời tham khảo

   33 p actvn 31/08/2017 0 0

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 4 - TS. Vũ Văn Sơn

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 4 - TS. Vũ Văn Sơn

  Chương 4 cung cấp cho người học các nội dung liên quan đến biểu diễn tín hiệu và hệ thống trong miền tần số rời rạc. Mục tiêu của chương này giúp người học hiểu được khái niệm DFT, hiểu được biến đổi Fourier rời rạc (DFT), các tính chất DFT và biến đổi fourier nhanh (FFT).

   40 p actvn 31/08/2017 1 0

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 5 - TS. Vũ Văn Sơn

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 5 - TS. Vũ Văn Sơn

  Chương này cung cấp cho người học 6 bài học liên quan đến tổng hợp bộ lọc số FIR như: Khái niệm tổng hợp bộ lọc số FIR, đáp ứng biên độ các lọc số lí tưởng, các tính chất tổng quát lọc số FIR, các đặc trưng bộ lọc FIR pha tuyến tính, tổng hợp lọc số FIR bằng phương pháp cửa sổ, so sánh các hàm cửa sổ.

   25 p actvn 31/08/2017 0 0

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 6 - TS. Vũ Văn Sơn

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 6 - TS. Vũ Văn Sơn

  Chương 6 giới thiệu về tổng hợp bộ lọc số IIR với các nội dung: Khái niệm tổng hợp bộ lọc số IIR, phương pháp bất biến xung, phương pháp biến đổi song tuyến, phương pháp tương đương vi phân, các phương pháp tổng hợp lọc tương tự. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   15 p actvn 31/08/2017 0 0

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hướng đối tượng: Bài giảng 3 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hướng đối tượng: Bài giảng 3 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Phân tích và thiết kế hướng đối tượng - Bài giảng 3: Biểu đồ use case phân tích yêu cầu hệ thống" cung cấp cho người học các kiến thức: Biểu đồ Use Case phân tích yêu cầu hệ thống, tập hợp yêu cầu hệ thống, mô hình hóa với Use Case, biểu đồ Use Case.

   54 p actvn 31/08/2017 0 0

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hướng đối tượng: Bài giảng 2 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hướng đối tượng: Bài giảng 2 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Phân tích và thiết kế hướng đối tượng - Bài giảng 2: Khái quát về UML" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về hệ thống phần mềm, sự phát triển hệ thống, các cách tiếp cận trong phát triển phần mềm, quá trình phát triển phần mềm hợp nhất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   89 p actvn 31/08/2017 0 0

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hướng đối tượng: Bài giảng 5 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hướng đối tượng: Bài giảng 5 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Phân tích và thiết kế hướng đối tượng - Bài giảng 5: Mô hình động" cung cấp cho người học các kiến thức: Chất lượng mô hình, tóm tắt về mô hình đối tượng, phối hợp mô hình đối tượng và mô hình động. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p actvn 31/08/2017 1 0

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hướng đối tượng: Bài giảng 1 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hướng đối tượng: Bài giảng 1 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Phân tích và thiết kế hướng đối tượng - Bài giảng 1: Phương pháp hướng đối tượng và quá trình phát triển hệ thống phần mềm" đã giới thiệu về hệ thống phần mềm, sự phát triển hệ thống, các cách tiếp cận trong phát triển phần mềm, quá trình phát triển phần mềm hợp nhất.

   43 p actvn 31/08/2017 0 0

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hướng đối tượng: Bài giảng 6 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hướng đối tượng: Bài giảng 6 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Phân tích và thiết kế hướng đối tượng - Bài giảng 6: Kiến trúc hệ thống và phát sinh mã trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiến trúc của hệ thống, biểu đồ thành phần, biểu đồ triển khai, chuyển đổi các thiết kế sang mã chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p actvn 31/08/2017 1 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 6 - ThS. Trịnh Quốc Sơn

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 6 - ThS. Trịnh Quốc Sơn

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 6: Cây và cây nhị phân" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa cây, cây nhị phân, cấu trúc dữ liệu của cây nhị phân, duyệt cây nhị phân,... Mời các bạn cùng thảo nội dung chi tiết.

   14 p actvn 31/08/2017 0 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 4 - ThS. Trịnh Quốc Sơn

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 4 - ThS. Trịnh Quốc Sơn

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 4: Danh sách liên kết đơn (List)" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổ chức của DSLK đơn, các thao tác cơ bản trên DSLK đơn, khởi tạo danh sách liên kết, hàm thêm 1 phần tử vào đầu List, thuật toán thêm vào cuối DSLK,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   78 p actvn 31/08/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số