• Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Chương 4 - TS. Nguyễn Thị Hiền

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Chương 4 - TS. Nguyễn Thị Hiền

  Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình C - Chương 4: Hàm" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, khai báo prototype, viết nội dung của hàm, tham số trong lời gọi hàm, hàm đệ quy. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   21 p actvn 30/09/2020 9 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Chương 5 - TS. Nguyễn Thị Hiền

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Chương 5 - TS. Nguyễn Thị Hiền

  Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình C - Chương 5: Dữ liệu kiểu cấu trúc" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, khai báo cấu trúc, các thao tác trên biến cấu trúc, mảng cấu trúc, con trỏ cấu trúc và địa chỉ cấu trúc,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   31 p actvn 30/09/2020 12 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Giới thiệu môn học

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Giới thiệu môn học

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Giới thiệu môn học sẽ giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p actvn 30/09/2020 10 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Tổng quan hệ quản trị CSDL SQL Server

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Tổng quan hệ quản trị CSDL SQL Server

  Bài giảng "Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Tổng quan hệ quản trị CSDL SQL Server" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu tổng quan về hệ quản trị CSDL, giới thiệu về hệ quản trị CSDL SQL Server, kiến trúc của SQL Server, các thành phần của SQL Server, mô hình dữ liệu quan hệ. Mời các bnaj cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   50 p actvn 30/09/2020 9 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Lập trình trên SQL Server (Phần 1)

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Lập trình trên SQL Server (Phần 1)

  Bài giảng "Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Lập trình trên SQL Server" cung cấp cho người học các kiến thức: Các kiểu dữ liệu trong SQL Server, cơ sở dữ liệu trong SQL Server, bảng trong SQL Server,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   123 p actvn 30/09/2020 12 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Lập trình trên SQL Server (Phần 2)

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Lập trình trên SQL Server (Phần 2)

  Phần 2 bài giảng "Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Lập trình trên SQL Server" cung cấp cho người học các kiến thức: Biến trong T-SQL, các hàm trong SQL Server, câu lệnh điều khiển, thủ tục và hàm người dùng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   49 p actvn 30/09/2020 10 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Lập trình trên SQL Server (Phần 3)

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Lập trình trên SQL Server (Phần 3)

  Phần 3 bài giảng "Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Lập trình trên SQL Server" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc điều khiển trong T-SQL, cú pháp searched CASE, cấu trúc WHILE, các toán tử đặc biệt,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   40 p actvn 30/09/2020 8 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Lập trình trên SQL Server (Phần 4)

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Lập trình trên SQL Server (Phần 4)

  Phần 4 bài giảng "Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Lập trình trên SQL Server" cung cấp cho người học các kiến thức: Thủ tục lưu trữ, phân loại thủ tục lưu trữ, tạo thủ tục lưu trữ, tạo thủ tục lưu trữ bằng T-SQL,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   45 p actvn 30/09/2020 11 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Các đối tượng trong SQL Server (Phần 1)

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Các đối tượng trong SQL Server (Phần 1)

  Phần 1 bài giảng "Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Các đối tượng trong SQL Server" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm khung nhìn, ưu điểm khung nhìn, nhược điểm của khung nhìn, nguyên tắc khi tạo khung nhìn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   29 p actvn 30/09/2020 8 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Các đối tượng trong SQL Server (Phần 2)

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Các đối tượng trong SQL Server (Phần 2)

  Phần 2 bài giảng "Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Các đối tượng trong SQL Server" cung cấp cho người học các kiến thức về "Chỉ mục" bao gồm: Khái niệm chỉ mục, phân loại Index, chú ý khi tạo Index, tạo index bằng SQL Server,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   46 p actvn 30/09/2020 8 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Các đối tượng trong SQL Server (Phần 3)

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Các đối tượng trong SQL Server (Phần 3)

  Phần 3 bài giảng "Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Các đối tượng trong SQL Server" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm giao dịch, đặc tính của phiên giao dịch, các câu lệnh xử lý giao dịch, giao dịch tường minh, giao dịch tự động,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   49 p actvn 30/09/2020 9 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Các tác vụ quản trị hệ thống (Phần 3)

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Các tác vụ quản trị hệ thống (Phần 3)

  Phần 3 bài giảng "Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Các tác vụ quản trị hệ thống" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm nhân bản, ưu điểm của nhân bản dữ liệu, mục tiêu chính trong ngân bản, nhất quán giao dịch, độc lập site,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   61 p actvn 30/09/2020 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số