Ebook Động học bay và nguyên lý dẫn khí cụ bay điều khiển một kênh: Phần 1

Nội dung phần 1 cuốn sách trình bày cơ sở lý thuyết điều khiển tối ưu, luật điều khiển và phương trình trạng thái của khí cụ bay điều khiển một kênh, khảo sát đặc tính động học của khí cụ bay điều khiển một kênh.