Ebook Động học bay và nguyên lý dẫn khí cụ bay điều khiển một kênh: Phần 2

Nội dung phần 2 cuốn sách trình bày phương pháp xử lý tín hiệu trên khí cụ bay điều khiển một kênh, các đặc trưng khối lượng, khí động và động lực của khí cụ bay điều khiển một kênh, mô phỏng hoạt động của hệ thống điều khiển khí cụ bay điều khiển một kênh.