• Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Bài giảng 8 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Bài giảng 8 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ thống - Bài giảng 8: Lập trình – chạy thử – bảo trì" cung cấp cho người học các kiến thức: Lập trình và kiểm thử đơn vị, kiểm thử hệ thống, triển khai, thành lập các tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo trì. Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p actvn 31/01/2020 8 0

 • Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng - Chương 5: Tập hợp trên Java

  Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng - Chương 5: Tập hợp trên Java

  Bài giảng môn "Lập trình hướng đối tượng - Chương 5: Tập hợp trên Java" trình bày các khái niệm về tập hợp, so sánh tập hợp và mảng, các Lớp Tập hợp trong Java, ứng dụng của Tập hợp trong lập trình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   40 p actvn 31/01/2020 6 0

 • Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng - Chương 2: Những khái niệm cơ bản của Lập trình HĐT

  Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng - Chương 2: Những khái niệm cơ bản của Lập trình HĐT

  Bài giảng môn "Lập trình hướng đối tượng - Chương 2: Những khái niệm cơ bản của Lập trình HĐT" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm đối tượng, so sánh classes và structures, mô tả thành phần Private và Public của classes, định nghĩa các hàm của classes, phương pháp sử dụng các đối tượng và các hàm thành viên của classes, các ngôn ngữ...

   39 p actvn 31/01/2020 9 0

 • Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng - Chương 1: Tổng quan về cách tiếp cận hướng đối tượng

  Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng - Chương 1: Tổng quan về cách tiếp cận hướng đối tượng

  Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng - Chương 1: Tổng quan về cách tiếp cận hướng đối tượng trình bày phương pháp tiếp cận của lập trình truyền thống, phương pháp tiếp cận hướng đối tượng, so sánh sự khác biệt giữa hai cách tiếp cận, xu hướng phát triển của lập trình hướng đối tượng.

   20 p actvn 31/01/2020 8 0

 • Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng - Chương 6: Lập trình Generics

  Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng - Chương 6: Lập trình Generics

  Bài giảng môn "Lập trình hướng đối tượng - Chương 6: Lập trình Generics" trình bày các khái niệm về Generics, mục đích của Generics, Generics ở mức Lớp, Generics ở mức phương thức, sử dụng Wildcards trong Generics, Generics và xử lý ngoại lệ (Exception), thừa kế và Generics.

   24 p actvn 31/01/2020 7 0

 • Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng - Chương 3: Giới thiệu Java

  Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng - Chương 3: Giới thiệu Java

  Bài giảng môn "Lập trình hướng đối tượng - Chương 3: Giới thiệu Java" trình bày lịch sử phát triển của Java, đặc trưng của Java, tổng quan lập trình Java, kiến trúc chương trình xây dựng trên Java, Case Study I. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   35 p actvn 31/01/2020 8 0

 • Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng - Chương 4: Kế thừa và đa hình trên Java

  Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng - Chương 4: Kế thừa và đa hình trên Java

  Bài giảng môn "Lập trình hướng đối tượng - Chương 4: Kế thừa và đa hình trên Java" cung cấp cho người học các kiến thức: Kế thừa đơn (Single Inheritance), kế thừa kép (Multi-Inheritance), các lớp trừu tượng (Abtract Classes), interface, đa hình (Polymorphism), Case Study (Object Oriented Programs), một số lớp bản trong Java.

   42 p actvn 31/01/2020 7 0

 • Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng - Chương 7: Nhập xuất trên Java

  Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng - Chương 7: Nhập xuất trên Java

  Bài giảng môn "Lập trình hướng đối tượng - Chương 7: Nhập xuất trên Java" giới thiệu các khái niệm về các luồng (Stream) nhập xuất, các loại luồng, phân cấp các luồng, thao tác với các luồng xử lý trong Java, lớp File, một số ví dụ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   49 p actvn 31/01/2020 4 0

 • Bình luận khoa học - Bộ luật Tố tụng dân sự ĐÃ sửa đổi, bổ sung năm 2011) - Phần 1

  Bình luận khoa học - Bộ luật Tố tụng dân sự ĐÃ sửa đổi, bổ sung năm 2011) - Phần 1

  Trên cơ sở phân tích, bình luận những vấn đề cơ bản được quy định trong Bộ luật Tố tụng dân sự, so sánh những điểm mới và những điểm được sửa đổi, bổ sung của Bộ luật này so với những quy định trước đây. Tài liệu giúp người đọc tìm hiểu sâu sắc hơn các chế định pháp lý mà Bộ luật Tố tụng dân sự đặt ra. Cuốn sách sẽ...

   389 p actvn 30/12/2019 50 1

 • Bình luận khoa học - Bộ luật Tố tụng dân sự ĐÃ sửa đổi, bổ sung năm 2011) - Phần 2

  Bình luận khoa học - Bộ luật Tố tụng dân sự ĐÃ sửa đổi, bổ sung năm 2011) - Phần 2

  Nối tiêp ội dung phần 1, Bộ luật Tố tụng dân sự và các bình luận khoa học: Phần 2 sẽ tiếp tục gồm có những nội dung sau: Thủ tục giải quyết vụ án tại toà án cấp phúc thẩm; thủ tục giải quyết việc dân sự; thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của toà án nước ngoài, quyết định của trọng tài nước...

   338 p actvn 30/12/2019 45 0

 • Những vân đề cơ bản của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2009: Phần 1

  Những vân đề cơ bản của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2009: Phần 1

  Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2009 tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XII và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 1 năm 2010. Đây là đạo luật có ý nghĩa quan trọng, lần đầu tiên quy định một cách đồng bộ, chặt chẽ về quyền yêu cầu và thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt...

   86 p actvn 30/12/2019 51 0

 • Những vân đề cơ bản của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2009: Phần 2

  Những vân đề cơ bản của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2009: Phần 2

  Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2009 và những vấn đề cơ bản: Phần 2 sẽ tiếp tục trình bày chi tiết nội dung của Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2009. Luật gồm có 7 chương với 66 điều, quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá nhân, tố chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong...

   56 p actvn 30/12/2019 47 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số