• Bài giảng Lập trình đồng thời và phân tán: Bài 3 - Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng Lập trình đồng thời và phân tán: Bài 3 - Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng "Lập trình đồng thời và phân tán - Bài 3: Những cơ sở đồng bộ hoá" có cấu trúc gồm 3 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Busy-waiting problem, semaphore, monitor. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   49 p actvn 29/07/2020 6 0

 • Bài giảng Lập trình đồng thời và phân tán: Bài 4 - Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng Lập trình đồng thời và phân tán: Bài 4 - Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng "Lập trình đồng thời và phân tán - Bài 4: Lập trình phân tán" cung cấp cho người học các kiến thức: Thành phần chính cho Lập trình phân tán, hai phong cách Socket và RMI, universal datagram protocol, transmission control protocol. Mời các bạn cùng tham khảo.

   40 p actvn 29/07/2020 5 0

 • Bài giảng Lập trình đồng thời và phân tán: Bài 5 - Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng Lập trình đồng thời và phân tán: Bài 5 - Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng "Lập trình đồng thời và phân tán - Bài 5: Mô hình và đồng hồ trong tính toán phân tán" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình đã xảy ra trước, cơ chế đồng hồ để lưu vết thứ tự trên tập các sự kiện đã xảy ra. Mời các bạn cùng tham khảo.

   47 p actvn 29/07/2020 4 0

 • Bài giảng Lập trình đồng thời và phân tán: Bài 6 - Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng Lập trình đồng thời và phân tán: Bài 6 - Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng "Lập trình đồng thời và phân tán - Bài 6: Bài toán truy cập tài nguyên chỉa sẻ" cung cấp cho người học các kiến thức: Bài toán loại trừ lẫn nhau trong hệ thống phân tán, những thuật toán dựa trên timestamp, những thuật toán dựa trên token. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p actvn 29/07/2020 5 0

 • Bài giảng Lập trình đồng thời và phân tán: Bài 7 - Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng Lập trình đồng thời và phân tán: Bài 7 - Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng "Lập trình đồng thời và phân tán - Bài 7: Bài toán sắp thứ tự thông điệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Thứ tự FIFO, thứ tự nhân quả, thứ tự đồng bộ, thứ tự toàn bộ cho thông điệp multicast. Mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p actvn 29/07/2020 6 0

 • Bài giảng Lập trình đồng thời và phân tán: Bài 8 - Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng Lập trình đồng thời và phân tán: Bài 8 - Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng "Lập trình đồng thời và phân tán - Bài 8: Bài toán bầu cử" cung cấp cho người học các kiến thức: Bài toán bầu cử, thuật toán dựa trên vòng tròn (thuật toán Chang-Roberts, thuật toán Hirschberg-Sinclair). Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p actvn 29/07/2020 6 0

 • Bài giảng Mật mã học: Mật mã cơ sở - Huỳnh Trọng Thưa

  Bài giảng Mật mã học: Mật mã cơ sở - Huỳnh Trọng Thưa

  Mật mã học là một lĩnh vực liên quan với các kỹ thuật ngôn ngữ và toán học để đảm bảo an toàn thông tin, cụ thể là trong thông tin liên lạc. Về phương diện lịch sử, mật mã học gắn liền với quá trình mã hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p actvn 29/07/2020 5 0

 • Bài giảng Mật mã học: Tổng quan về mật mã học - Huỳnh Trọng Thưa

  Bài giảng Mật mã học: Tổng quan về mật mã học - Huỳnh Trọng Thưa

  Bài giảng "Mật mã học: Tổng quan về mật mã học" cung cấp cho người học các kiến thức: Introduction, information security and cryptography, cryptographic goals, one-way functions, basic terminology and concepts,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   41 p actvn 29/07/2020 6 0

 • Bài giảng Mật mã học: Mã hóa DES - Huỳnh Trọng Thưa

  Bài giảng Mật mã học: Mã hóa DES - Huỳnh Trọng Thưa

  Bài giảng "Mật mã học: Mã hóa DES" cung cấp cho người học các kiến thức: Data encryption standard (DES) and alternatives, modern block ciphers, DES block cipher, descryption of DES,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   31 p actvn 29/07/2020 5 0

 • Bài giảng Mật mã học: Other block ciphers - Huỳnh Trọng Thưa

  Bài giảng Mật mã học: Other block ciphers - Huỳnh Trọng Thưa

  Bài giảng "Mật mã học: Other block ciphers" cung cấp cho người học các kiến thức: What will we learn, electronic codebook mode, CBC critics, cipher feedback mode, counter mode, exhaustive key search revisited,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p actvn 29/07/2020 4 0

 • Bài giảng Mật mã học: Public-Key cryptography - Huỳnh Trọng Thưa

  Bài giảng Mật mã học: Public-Key cryptography - Huỳnh Trọng Thưa

  Bài giảng "Mật mã học: Public-Key cryptography" cung cấp cho người học các kiến thức: Principles of asymmetric cryptography, one-way function, key lengths and security levels, euclidean algorithm,...Mời các bạn cùng tham khảo.

   49 p actvn 29/07/2020 7 0

 • Bài giảng Lập trình C: Giới thiệu học phần - Võ Đức Hoàng

  Bài giảng Lập trình C: Giới thiệu học phần - Võ Đức Hoàng

  Bài giảng Lập trình C: Giới thiệu học phần do Võ Đức Hoàng biên soạn cung cấp cho người đọc những thông tin cơ bản về môn học, nội dung chính từng chương trong quá trình học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   12 p actvn 29/07/2020 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số