• Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 8 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 8 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 8 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn trình bày các nội dung sau: Khái niệm đệ quy, hàm đệ quy trong NNLT C, cấu trúc hàm đệ quy, đệ quy tuyến tính, đệ quy nhị phân, đệ quy hỗ tương,...

   43 p actvn 29/12/2017 3 0

 • Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 9 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 9 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 9 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn trình bày các nội dung sau: Đặt vấn đề, khai báo kiểu cấu trúc, sử dụng typedef, khởi tạo cho biến cấu trúc, truy xuất dữ liệu kiểu cấu trúc, gán dữ liệu kiểu cấu trúc, cấu trúc phức tạp,...

   32 p actvn 29/12/2017 3 0

 • Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 10 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 10 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 10 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn trình bày các nội dung sau: Kiến trúc máy tính, kKhai báo biến trong C, khái niệm con trỏ, khai báo con trỏ, con trỏ NULL, khởi tạo kiểu con trỏ, sử dụng con trỏ,...

   80 p actvn 29/12/2017 3 0

 • Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 11 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 11 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 11 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn trình bày các nội dung sau: giới thiệu, streams và files, streams (dòng nhập xuất), text streams, binary stream,...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng!

   42 p actvn 29/12/2017 3 0

 • Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 1 - TS Đào Nam Anh

  Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 1 - TS Đào Nam Anh

  Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 1 trình bày các nội dung sau: Trước khi MS.NET ra đời, nguồn gốc của .NET, microsoft .NET, kiến trúc .NET Framework, common Language Runtime (CLR), thư viện .NET Framework, phát triển ứng dụng client, biên dịch và MSIL, ngôn ngữ C#.

   29 p actvn 29/12/2017 2 0

 • Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 2 - TS Đào Nam Anh

  Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 2 - TS Đào Nam Anh

  Ngôn ngữ C# khá đơn giản, chỉ khoảng 80 từ khóa và hơn mười mấy kiểu dữ liệu được xây dựng sẵn. Để giúp các bạn nắm rõ hơn về ngôn ngữ C# mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 2 dưới đây.

   28 p actvn 29/12/2017 3 0

 • Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 3 - TS Đào Nam Anh

  Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 3 - TS Đào Nam Anh

  Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 3 trình bày các nội dung sau: Kiểu dữ liệu, biến và hằng, biểu thức, khoảng trắng, câu lệnh, toán tử, namespace, biên dịch,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   32 p actvn 29/12/2017 2 0

 • Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 4 - TS Đào Nam Anh

  Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 4 - TS Đào Nam Anh

  Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 4 trình bày các nội dung sau: Định nghĩa lớp, tạo đối tượng, bộ khởi dựng, sử dụng các thành viên static, gọi phương thức static, hủy đối tượng, truyền tham số, nạp chồng phương thức, đóng gói dữ liệu với thành phần thuộc tính, thuộc tính chỉ đọc.

   22 p actvn 29/12/2017 3 0

 • Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 5 - TS Đào Nam Anh

  Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 5 - TS Đào Nam Anh

  Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 5 Kế thừa- Đa hình trình bày các nội dung sau: Khái niệm kế thừa, gọi phương thức khởi dựng của cơ sở, gốc của tất cả các lớp,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   23 p actvn 29/12/2017 4 0

 • Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 6 - TS Đào Nam Anh

  Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 6 - TS Đào Nam Anh

  Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 6 trình bày các nội dung sau: Sử dụng từ khóa operator, hỗ trợ ngôn ngữ .NET khác, sử dụng toán tử, toán tử so sánh bằng, toán tử chuyển đổi,...

   16 p actvn 29/12/2017 2 0

 • Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 7 - TS Đào Nam Anh

  Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 7 - TS Đào Nam Anh

  Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 7 trình bày các nội dung sau: Định nghĩa cấu trúc, tạo cấu trúc, cấu trúc là một kiểu giá trị, gọi bộ khởi dựng mặc định, tạo cấu trúc không gọi new. Mời các bạn cùng tham khảo!

   15 p actvn 29/12/2017 3 0

 • Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 8 - TS Đào Nam Anh

  Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 8 - TS Đào Nam Anh

  Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 8 trình bày các nội dung sau: Khai báo mảng, truy cập các thành phần trong mảng, khởi tạo thành phần trong mảng, sử dụng từ khóa params, câu lệnh lặp foreach, mảng đa chiều,...

   16 p actvn 29/12/2017 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số