• Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 3 - ĐH Bách khoa TP HCM

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 3 - ĐH Bách khoa TP HCM

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 3 được thực hiện nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về phát biểu class của C#; định nghĩa thuộc tính vật lý, tác vụ chức năng, toán tử chức năng, thuộc tính giao tiếp, đối tượng đại diện hàm, sự kiện, phần tử quản lý danh sách, thành phần static và thành phần không static.

   13 p actvn 26/09/2018 9 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 1 - ĐH Bách khoa TP HCM

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 1 - ĐH Bách khoa TP HCM

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 1 - Tổng quan về công nghệ phần mềm bao gồm những nội dung về máy tính số và công dụng; chương trình máy tính; các mục tiêu chính yếu của việc xây dựng phần mềm; hoạt động chức năng trong phát triển phần mềm; qui trình phát triển phần mềm; công nghệ phần mềm.

   19 p actvn 26/09/2018 9 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 6 - ĐH Bách khoa TP HCM

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 6 - ĐH Bách khoa TP HCM

  Mời các bạn tham khảo bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 6 - Nắm bắt yêu cầu phần mềm sau đây để bổ sung thêm kiến thức về nhiệm vụ của phân tích yêu cầu chức năng, các artifacts cần tạo ra, các worker tham gia nắm bắt yêu cầu, qui trình nắm bắt yêu cầu phần mềm và một số kiến thức khác.

   12 p actvn 26/09/2018 4 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 5 - ĐH Bách khoa TP HCM

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 5 - ĐH Bách khoa TP HCM

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 5 - Dùng UML để xây dựng các artifacts sau đây bao gồm những nội dung về ngôn ngữ mô hình UML, các phần tử cơ bản của UML, đặc tả phần mềm thông qua nhiều mô hình, các lược đồ. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.

   14 p actvn 26/09/2018 3 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 4 - ĐH Bách khoa TP HCM

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 4 - ĐH Bách khoa TP HCM

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 4 trình bày về qui trình phát triển phần mềm RUP với những nội dung gồm qui trình phát triển phần mềm RUP, các mô hình cần tạo trong mỗi workflow, các lược đồ cần tạo trong mỗi mô hình, cách xây dựng các lược đồ.

   11 p actvn 26/09/2018 5 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 9 - ĐH Bách khoa TP HCM

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 9 - ĐH Bách khoa TP HCM

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 9 - Các mẫu thiết kế phục vụ tổ chức cấu trúc các đối tượng (Structural Patterns) bao gồm những nội dung về tổng quát mẫu thiết kế HĐT, mẫu Adapter, mẫu Composite, mẫu Proxy, mẫu Decorator, mẫu Facade, mẫu Flyweight.

   28 p actvn 26/09/2018 4 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 7 - ĐH Bách khoa TP HCM

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 7 - ĐH Bách khoa TP HCM

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 7 - Phân tích yêu cầu theo hướng đối tượng trình bày về nhiệm vụ của phân tích yêu cầu chức năng, các artifacts cần tạo ra, các worker tham gia phân tích yêu cầu, qui trình phân tích yêu cầu, phân tích kiến trúc, phân tích từng use-case, phân tích các package.

   16 p actvn 26/09/2018 4 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 8 - ĐH Bách khoa TP HCM

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 8 - ĐH Bách khoa TP HCM

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 8 - Thiết kế hướng đối tượng giới thiệu tới các bạn những nội dung về nhiệm vụ của thiết kế, các artifacts cần tạo ra, các worker tham gia thiết kế, qui trình thiết kế, thiết kế kiến trúc, thiết kế từng use-case và một số nội dung khác.

   22 p actvn 26/09/2018 6 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 12 - ĐH Bách khoa TP HCM

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 12 - ĐH Bách khoa TP HCM

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 12 sau đây sẽ trang bị cho các bạn những kiến thức về hiện thực hướng đối tượng với những nội dung như công việc ở bước hiện thực, các artifacts cần tạo ra trong hiện thực, các workers tham gia trong hiện thực, Stub, hệ thống con, Build, qui trình hiện thực.

   9 p actvn 26/09/2018 4 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 11 - ĐH Bách khoa TP HCM

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 11 - ĐH Bách khoa TP HCM

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 11 được biên soạn nhằm trình bày về các mẫu thiết kế che dấu hành vi, thuật giải trong đối tượng (Behavioral Patterns). Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.

   22 p actvn 26/09/2018 5 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 10 - ĐH Bách khoa TP HCM

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 10 - ĐH Bách khoa TP HCM

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 10 - Các mẫu thiết kế phục vụ khởi tạo đối tượng (Creational Patterns) cung cấp cho các bạn những kiến thức về nhóm mẫu “Creational”, mẫu Abstract Factory, mẫu Factory Method, mẫu Prototype, mẫu Builder, mẫu Singleton.

   15 p actvn 26/09/2018 4 0

 • Đề cương chi tiết bài giảng môn An ninh mạng - Nguyễn Quang Uy

  Đề cương chi tiết bài giảng môn An ninh mạng - Nguyễn Quang Uy

  Mời các bạn cùng tìm hiểu giới thiệu về Net Framework & Visual Basic.NET; giới thiệu về Net Framework & Visual Basic.NET; thực hành chương 1;... được trình bày cụ thể trong "Đề cương chi tiết bài giảng môn An ninh mạng" của tác giả Nguyễn Quang Uy.

   57 p actvn 26/09/2018 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số