• Bài giảng môn học Trình biên dịch - Chương 3: Phân tích từ vựng

  Bài giảng môn học Trình biên dịch - Chương 3: Phân tích từ vựng

  Bài giảng chương 3 trình bày những nội dung cơ bản như: Vai trò cuả bộ phân tích từ vựng, các tính chất của token, chứa tạm chương trình nguồn, đặc tả token, nhận dạng token, sơ đồ dịch,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

   33 p actvn 21/03/2019 7 0

 • Bài giảng môn học Trình biên dịch - Chương 4: Phân tích cú pháp

  Bài giảng môn học Trình biên dịch - Chương 4: Phân tích cú pháp

  Bài giảng chương 4 trình bày những nội dung cơ bản như: Vai trò của bộ phân tích cú pháp, xây dựng văn phạm cho ngôn ngữ lập trình, phân tích cú pháp từ trên xuống, phân tích cú pháp từ dưới lên,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

   46 p actvn 21/03/2019 7 0

 • Bài giảng môn học Trình biên dịch - Chương 5: Trình biên dịch trực tiếp cú pháp

  Bài giảng môn học Trình biên dịch - Chương 5: Trình biên dịch trực tiếp cú pháp

  Bài giảng chương 5 trình bày những nội dung cơ bản như: Định nghĩa trực tiếp cú pháp, cấu trúc của cây phân tích, định nghĩa thuộc tính l, biên dịch từ trên xuống, đánh giá thuộc tính kế thừa từ dưới lên, đánh giá thuộc tính kế thừa từ dưới lên,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p actvn 21/03/2019 7 0

 • Bài giảng môn học Trình biên dịch - Chương 6: Xử lí ngữ nghĩa

  Bài giảng môn học Trình biên dịch - Chương 6: Xử lí ngữ nghĩa

  Xử lý ngữ nghĩa có hai cách: kiểm tra tĩnh (static check) và kiểm tra động (dynamic check). Trong chương này chúng ta chỉ bàn đến kiểm tra ngữ nghĩa tĩnh. Xử lý ngữ nghĩa tĩnh bao gồm: Truyền thuộc tính, kiểm tra kiểu, kiểm tra trình tự điều khiển, kiểm tra tính duy nhất, kiểm tra mối liên hệ của tên, xử lý các phát biểu goto tham khảo trước.

   19 p actvn 21/03/2019 6 0

 • Bài giảng môn học Trình biên dịch - Chương 7: Quản lí bộ nhớ trong thời gian thực thi

  Bài giảng môn học Trình biên dịch - Chương 7: Quản lí bộ nhớ trong thời gian thực thi

  Bài giảng chương 7 trình bày những nội dung cơ bản như: Các phần tử yêu cầu cấp phát bộ nhớ trong thời gian thực thi, các vấn đề về ngôn ngữ nguồn, tổ chức ký ức, chiến thuật cấp phát bộ nhớ, truyền thông số. Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p actvn 21/03/2019 6 0

 • Bài giảng môn học Trình biên dịch - Chương 8: Tổ chức bảng danh biểu

  Bài giảng môn học Trình biên dịch - Chương 8: Tổ chức bảng danh biểu

  Bài giảng chương 8 trình bày những nội dung cơ bản như: Các tác vụ trên bảng danh biểu, Bảng danh biểu tuyến tính (linear symbol table), Bảng danh biểu băm (hash symbol table), Hàm băm (hashing function),... Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p actvn 21/03/2019 7 0

 • Bài giảng môn học Trình biên dịch - Chương 9: Sinh mã đối tượng

  Bài giảng môn học Trình biên dịch - Chương 9: Sinh mã đối tượng

  Bài giảng chương 9 trình bày những nội dung cơ bản như: Các vấn đề thiết kế bộ sinh mã, máy đích, khối cơ bản và lưu đo, bộ sinh mã đơn giản, dag biểu diễn khối cơ bản dag là cấu trúc dữ liệu rất thích h, tạo mã đối tượng từ dag. Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p actvn 21/03/2019 7 0

 • Bài giảng môn học Trình biên dịch - Chương 10: Tối ưu mã

  Bài giảng môn học Trình biên dịch - Chương 10: Tối ưu mã

  Bài giảng chương 10 trình bày những nội dung cơ bản như: Mã trung gian, phân tích dòng dữ liệu, phân tích dòng dữ liệu (Data Flow Analyst) – DFA, loại bỏ dư thừa, tối ưu vòng lặp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   53 p actvn 21/03/2019 7 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 1: Các hệ thống số và mã

  Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 1: Các hệ thống số và mã

  Chương 1 nhắc lại một cách sơ lược nguyên lý của việc viết số và giới thiệu các hệ thống số khác ngoài hệ thống thập phân quen thuộc, phương pháp biến đổi qua lại của các số trong các hệ thống khác nhau. Chúng ta sẽ đặc biệt quan tâm đến hệ thống nhị phân là hệ thống được dùng trong lãnh vực điện tử-tin học như là một phương tiện...

   11 p actvn 21/03/2019 9 1

 • Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 3: Cổng logic

  Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 3: Cổng logic

  Cổng logic là tên gọi chung của các mạch điện tử có chức năng thực hiện các hàm logic. Cổng logic có thể được chế tạo bằng các công nghệ khác nhau (Lưỡng cực, MOS), có thể được tổ hợp bằng các linh kiện rời nhưng thường được chế tạo bởi công nghệ tích hợp IC (Integrated circuit). Chương này giới thiệu các loại cổng cơ bản, các họ IC số,...

   23 p actvn 21/03/2019 7 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 2: Hàm logic

  Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 2: Hàm logic

  Chương này giới thiệu các hàm logic cơ bản và các tính chất cần thiết để giúp sinh viên hiểu vận hành của một hệ thống logic. Nội dung trình gồm gồm có: Hàm logic cơ bản, các dạng chuẩn của hàm logic, rút gọn hàm logic. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p actvn 21/03/2019 9 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 4: Mạch tổ hợp

  Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 4: Mạch tổ hợp

  Các mạch số được chia ra làm hai loại: Mạch tổ hợp và Mạch tuần tự. Chương này nghiên cứu một số mạch tổ hợp thông dụng thông qua việc thiết kế một số mạch đơn giản và khảo sát một số IC trên thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p actvn 21/03/2019 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số