• Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server: Chương 3 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server: Chương 3 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server: Chương 3 Transact-SQL và truy vấn dữ liệu cung cấp cho người học những kiến thức như: Ngôn ngữ xử lý dữ liệu; Tìm kiếm trên một bảng; Tìm kiếm trên nhiều bảng; Truy vấn con lồng nhau; Sắp xếp; Nhóm dữ liệu và thống kê.

   22 p actvn 29/08/2021 25 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server: Chương 4 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server: Chương 4 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server: Chương 4 Lập trình với Transact-SQL cung cấp cho người học những kiến thức như: Thiết kế View, Index; Lập trình trong T-SQL; Stored Procedure; Trigger. Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p actvn 29/08/2021 22 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server: Chương 5 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server: Chương 5 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server: Chương 5 Bảo mật và phân quyền cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu; Login, User Account, User Roles; Kế hoạch phân quyền và bảo mật; Kết nối cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p actvn 29/08/2021 21 0

 • Bài giảng Trí tuệ nhân tạo - Nguyễn Đình Cường

  Bài giảng Trí tuệ nhân tạo - Nguyễn Đình Cường

  Bài giảng Trí tuệ nhân tạo cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu, thuật toán, thuật giải, giải thuật di truyền, biểu diễn và suy luận tri thức, logic mệnh đề logic vị từ, máy học, mạng neural. Mời các bạn cùng tham khảo!

   136 p actvn 29/08/2021 19 0

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 2+3 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 2+3 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 2+3 Hàm trong C/C++ cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu chúc chung của hàm; Hiểu về cách hàm hoạt động; Các hàm có sẵn; Phạm vi của biến và của hàm; Truyền tham số trong hàm; Nạp chồng hàm; Hàm đệ quy. Mời các bạn cùng tham khảo!

   46 p actvn 29/08/2021 36 0

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 7+8+9 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 7+8+9 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 7+8+9 Con trỏ và bộ nhớ trong C/C++ cung cấp cho người học những kiến thức như: Bộ nhớ máy tính; Biến và địa chỉ của biến; Biến con trỏ; Mảng và con trỏ; Bộ nhớ động; Con trỏ hàm.

   43 p actvn 29/08/2021 24 0

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 4+5+6 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 4+5+6 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 4+5+6 Kiểu dữ liệu mảng và xâu ký tự trong C/C++ cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm và khai báo; Mảng nhiều chiều; Mảng vs Vector; Hàm với tham số kiểu mảng; Vòng lặp phạm vi; Các bài toán cơ bản với kiểu mảng; Khái niệm và khai báo; Các phép toán trên xâu kí tự; Các bài toán cơ bản với kiểu xâu...

   25 p actvn 29/08/2021 23 0

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 1 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 1 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 1 Giới thiệu môn học và nhắc lại kiến thức C/C++ cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu trúc chung của hàm; Cách sử dụng hàm; Các hàm có sẵn; Biến toàn cục, biến cục bộ; Truyền tham số; Nạp chồng hàm; Hàm đệ quy; Mảng dữ liệu một chiều, hai chiều; Tìm kiếm và sắp xếp dữ liệu trong mảng; Xâu ký...

   18 p actvn 29/08/2021 39 0

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 10+11+12 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 10+11+12 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 10+11+12 Kiểu cấu trúc (struct) và kiểu hợp nhất (union) cung cấp cho người học những kiến thức như: Các kiểu dữ liệu tự tạo; Cấu trúc (struct); Khai báo; Phép toán; Trường bit; Kích cỡ của struct; Bài tập struct; Hợp nhất (union); Liệt kê (enum); Cấu trúc tự trỏ và danh sách

   44 p actvn 29/08/2021 19 0

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 13+14+15 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 13+14+15 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 13+14+15 Vào ra dữ liệu với tập tin cung cấp cho người học những kiến thức như: Tập tin văn bản và tập tin nhị phân; Làm việc với tập tin văn bản; Làm việc với tập tin nhị phân. Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p actvn 29/08/2021 22 0

 • Bài giảng Lập trình nâng cao

  Bài giảng Lập trình nâng cao

  Bài giảng Lập trình nâng cao cung cấp cho người học những kiến thức như: Con trỏ; Các dòng nhập xuất và tệp tin; Dữ liệu kiểu cấu trúc và hợp; Xử lý ngoại lệ; Một số vấn đề. Mời các bạn cùng tham khảo!

   110 p actvn 29/08/2021 17 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++‎ - Chương 4: Hàm thành viên

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++‎ - Chương 4: Hàm thành viên

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++‎ - Chương 4: Hàm thành viên cung cấp cho người học những kiến thức như: Tái định nghĩa, Đối số mặc nhiên; Hàm inline; Truyền đối tượng như đối số của hàm; Trị trả về của hàm là đối tượng; Con trỏ *this; Hàm thành viên hằng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p actvn 29/08/2021 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số