• Bài giảng Kiểm thử phần mềm

  Bài giảng Kiểm thử phần mềm

  Bài giảng được thiết kế dành cho sinh viên đại học ngành Công nghệ thông tin. Nội dung gồm có 5 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về kiểm thử; Kiểm thử trong quy trình phát triển phần mềm; Kiểm thử chức năng-Kiểm thử cấu trúc; Thiết kế các trường hợp kiểm thử;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   126 p actvn 22/07/2022 12 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình - ĐH Hàng Hải với kết cấu gồm 8 chương giới thiệu những nội dung về ngôn ngữ lập trình C/C++, các khái niệm cơ bản của ngôn ngữ C/C++, các câu lệnh điều khiển của C/C++, hàm, mảng và kiểu dữ liệu có cấu trúc, lớp và đối tượng, hàm bạn ,định nghĩa các phép toán cho lớp, thừa kế.

   176 p actvn 22/07/2022 12 0

 • Bài giảng Trí tuệ nhân tạo

  Bài giảng Trí tuệ nhân tạo

  Với kết cấu gồm 2 phần "Bài giảng Trí tuệ nhân tạo - ĐH Hàng Hải" giới thiệu đến bạn đọc những nội dung: Phương pháp biểu diễn và giải quyết vấn đề, tri thức và lập luận. Mời các bạn cùng tham khảo.

   60 p actvn 22/07/2022 12 0

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị - ĐH Hàng Hải được chia thành 6 chương. Chương 1 các khái niệm cơ bản của lý thuyết đồ thị. Chương 2 các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị. Chương 3 đồ thị Euler và đồ thị Haminton. Chương 4 cây khung của đồ thị. Chương 5 bài toán đường đi ngắn nhất. Chương 6 bài toán luồng cực đại trong mạng.

   35 p actvn 22/07/2022 14 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu - ĐH Hàng Hải với kết cấu gồm 4 chương giới thiệu những nội dung về: Khái niệm liên quan đến CTDL, các kiểu dữ liệu trừu tượng cơ bản, cây (tree), bảng băm (hash table). Với các bạn đang học chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn.

   84 p actvn 22/07/2022 11 0

 • Bài giảng Nguyên lý lập trình hướng đối tượng: Bài 0 - TS. Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Nguyên lý lập trình hướng đối tượng: Bài 0 - TS. Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Nguyên lý lập trình hướng đối tượng: Bài 0 Giới thiệu môn học, tóm tắt các nội dung chính như: Giới thiệu Ngôn Ngữ Lập Trình C++; Hàm và nạp chồng hàm; Cấu trúc và Lớp; Nạp chồng toán tử; Kế thừa; Khuôn mẫu và thư viện chuẩn; Hàm ảo và đa hình.

   4 p actvn 22/07/2022 7 0

 • Bài giảng Nguyên lý lập trình hướng đối tượng: Bài 1 - TS. Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Nguyên lý lập trình hướng đối tượng: Bài 1 - TS. Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Nguyên lý lập trình hướng đối tượng: Bài 1 Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C++, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu C++; Biến, Biểu thức, Lệnh gán; Xuất nhập dữ liệu; Phong cách lập trình; Thư viện và Không gian tên. Mời các bạn cùng tham khảo!

   34 p actvn 22/07/2022 12 0

 • Bài giảng Nguyên lý lập trình hướng đối tượng: Bài 2 - TS. Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Nguyên lý lập trình hướng đối tượng: Bài 2 - TS. Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Nguyên lý lập trình hướng đối tượng: Bài 2 Hàm và Nạp chồng hàm, cung cấp cho người học những kiến thức như: Hàm định nghĩa trước; Hàm người dùng định nghĩa; Tham số; Nạp chồng và đối số mặc định. Mời các bạn cùng tham khảo!

   56 p actvn 22/07/2022 11 0

 • Bài giảng Nguyên lý lập trình hướng đối tượng: Bài 3 - TS. Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Nguyên lý lập trình hướng đối tượng: Bài 3 - TS. Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Nguyên lý lập trình hướng đối tượng: Bài 3 Cấu trúc và lớp, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các kiểu cấu trúc; Cấu trúc là đối số hàm; Khởi tạo cấu trúc; Định nghĩa, hàm thành viên; Các thành phần public và private; Hàm truy cập và hàm biến đổi. Mời các bạn cùng tham khảo!

   43 p actvn 22/07/2022 11 0

 • Bài giảng Nguyên lý lập trình hướng đối tượng: Bài 4 - TS. Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Nguyên lý lập trình hướng đối tượng: Bài 4 - TS. Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Nguyên lý lập trình hướng đối tượng: Bài 4 Hàm tạo và các công cụ khác, cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa Hàm tạo; Bổ từ const cho các tham số; Hàm nội tuyến; Dữ liệu thành viên tĩnh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p actvn 22/07/2022 19 0

 • Bài giảng Nguyên lý lập trình hướng đối tượng: Bài 5 - TS. Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Nguyên lý lập trình hướng đối tượng: Bài 5 - TS. Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Nguyên lý lập trình hướng đối tượng: Bài 5 Nạp chồng toán tử, cung cấp cho người học những kiến thức như: Nạp chồng toán tử cơ sở; Kiểu đối tượng trả về; Hàm bạn, lớp bạn; Tham chiếu và nạp chồng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   37 p actvn 22/07/2022 10 0

 • Bài giảng Nguyên lý lập trình hướng đối tượng: Bài 6 - TS. Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Nguyên lý lập trình hướng đối tượng: Bài 6 - TS. Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Nguyên lý lập trình hướng đối tượng: Bài 6 Kế thừa, cung cấp cho người học những kiến thức như: Lớp dẫn xuất với hàm tạo; Bổ từ protected; Định nghĩa lại hàm thành viên; Hàm không được kế thừa; Toán tử gán và hàm tạo sao chép; Hàm hủy trong các lớp dẫn xuất; Đa kế thừa. Mời các bạn cùng tham khảo!

   38 p actvn 22/07/2022 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số