• Giáo trình Kỹ thuật số - Nguyễn Trung Lập

  Giáo trình Kỹ thuật số - Nguyễn Trung Lập

  Giáo trình Kỹ thuật số trình bày các nội dung: hệ thống số đếm và khái niệm mật mã, đại số BOOLE, các phần tử logic cơ bản, hệ tổ hợp, hệ tuần tự. Cuối sách có phần bài tập thực hành để người đọc tự ôn tập và củng cố kiến thức:

   172 p actvn 30/12/2017 8 0

 • Giáo trình Mạng 3G WCDMA UMTS

  Giáo trình Mạng 3G WCDMA UMTS

  Giáo trình Mạng 3G WCDMA UMTS gồm 4 chương, trình bày tổng quan mạng 3G WCDMA UMTS, công nghệ đa truy nhập của WCDMA, giao diện vô tuyến của WCDMA UMTS, truy nhập gói tốc độ cao (HSPA).

   100 p actvn 30/12/2017 16 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 4 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 4 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 4 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Câu lệnh for, Initialization – khởi đầu, vòng lặp lồng nhau, xuất dãy số liên tục, xuất dãy số có điều kiện,...

   46 p actvn 29/12/2017 11 1

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 1 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 1 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 1 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan lập trình, các thành phần cơ bản, nhập xuất dữ liệu và các thư viện, các câu lệnh có cấu trúc, lệnh lựa chọn - rẽ nhánh, thuật toán, vòng lặp, hàm – chương trình con, kiểu dữ liệu mảng, chuỗi ký tự,...

   47 p actvn 29/12/2017 10 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 2 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 2 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 2 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C, trình biên dịch/thông dịch, cấu trúc chương trình, định dạng trong C, biến, kiểu dữ liệu, hằng số, từ khóa, toán tử, thư viện stdio.h, stdlib.h, math.h, string.h, ctype.h, time.h, nhập xuất căn bản,...

   53 p actvn 29/12/2017 12 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 3 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 3 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 3 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: If statement – Câu lệnh if, khối lệnh - Block, if…else statement – Câu lệnh if…else, toán tử điều kiện, lỗi thường gặp,...

   40 p actvn 29/12/2017 11 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 5 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 5 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 5 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Đặt vấn đề, đoạn lệnh trùng lặp, các đoạn lệnh có tính nguyên tố, sử dụng hàm, khai báo prototype, các cách nhận giá trị tính toán từ hàm,...

   36 p actvn 29/12/2017 9 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 7 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 7 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 7 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Mảng hai chiều, vòng lặp lồng nhau, khai báo kiểu mảng 2 chiều, truy xuất đến một phần tử, gán dữ liệu kiểu mảng,...

   32 p actvn 29/12/2017 14 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 6 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 6 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 6 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Đặt vấn đề, dữ liệu kiểu mảng, khai báo mảng, số phần tử của mảng, khởi tạo giá trị cho mảng lúc khai báo,...

   72 p actvn 29/12/2017 10 0

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - chương VIII: Đường lối đối ngoại

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - chương VIII: Đường lối đối ngoại

  Nội dung của bài giảng trình bày về đường lối đối ngoại giai đoạn 1930-1946 và giai đoạn 1930-1946, hoàn cảnh lịch sử và nội dung đường lối đối ngoại, đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế thời kỳ đổi mới, hoàn cảnh lịch sử và quá trình hình thành đường lối, các giai đoàn hình thành, phát triển đường lối, nội dung đường lối...

   22 p actvn 29/12/2017 7 0

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - chương VII: Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - chương VII: Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội

  Nội dung của bài giảng trình bày về quá trình nhận thức và nội dung đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa trước và sau đổi mới, quá trình đổi mới tư duy, quan điểm và chủ trương, quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội, quá trình đổi mới nhận thức trước và sau thời kỳ đổi mới.

   25 p actvn 29/12/2017 2 0

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - chương VI: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - chương VI: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị

  Nội dung của bài giảng trình bày về hệ thống chính trị và sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ trước đổi mới, đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới, đổi mới tư duy về hệ thống chính trị, mục tiêu, quan điểm và chủ trương xây dựng hệ thống chính...

   7 p actvn 29/12/2017 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số